Event Distribusjon As
Juridisk navn:  Event Distribusjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95144070
Granåsen 10 Granåsen 10 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 918851909
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/23/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.4%
Resultat  
  
-86.92%
Egenkapital  
  
-98.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.083.000 818.000
Resultat: -243.000 -130.000
Egenkapital: -189.000 -95.000
Regnskap for  Event Distribusjon As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.083.000 818.000
Driftskostnader -1.268.000 -915.000
Driftsresultat -185.000 -98.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -58.000 -33.000
Finans -58.000 -33.000
Resultat før skatt -243.000 -130.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -243.000 -130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 709.000 902.000
Sum omløpsmidler 130.000 118.000
Sum eiendeler 839.000 1.020.000
Sum opptjent egenkapital -374.000 -130.000
Sum egenkapital -189.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 797.000 929.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 1.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.083.000 818.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.083.000 818.000
Varekostnad -1.000 -1.000
Lønninger -295.000 -306.000
Avskrivning -193.000 -86.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -779.000 -522.000
Driftskostnader -1.268.000 -915.000
Driftsresultat -185.000 -98.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -58.000 -33.000
Finans -58.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -243.000 -130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 709.000 902.000
Sum varige driftsmidler 709.000 902.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 709.000 902.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 88.000 72.000
Andre fordringer 16.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 26.000 36.000
Sum omløpsmidler 130.000 118.000
Sum eiendeler 839.000 1.020.000
Sum opptjent egenkapital -374.000 -130.000
Sum egenkapital -189.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 797.000 929.000
Leverandørgjeld 81.000 59.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 100.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 1.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -101.000 -68.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6
Soliditet -22.5 -9.3
Resultatgrad -17.1
Rentedekningsgrad -3.2
Gjeldsgrad -5.4 -11.7
Total kapitalrentabilitet -22.1 -9.6
Signatur
12.04.2017
SIGNATUR
ALGARHEIM DORTHE KRISTIN SPAR
Prokurister
12.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex