Falck Frås As
Juridisk navn:  Falck Frås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23113000
C/O Helge Kaland Søreidneset 25 C/O Helge Kaland Søreidneset 25 Fax: 23113003
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 911870274
Aksjekapital: 2.425.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/1961
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.76%
Resultat  
  
-16.16%
Egenkapital  
  
-72.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.542.000 7.213.000 7.279.000 5.839.000 7.950.000
Resultat: 9.881.000 11.785.000 7.326.000 5.801.000 7.998.000
Egenkapital: 7.493.000 27.612.000 15.827.000 8.501.000 53.140.000
Regnskap for  Falck Frås As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.542.000 7.213.000 7.279.000 5.839.000 7.950.000
Driftskostnader -44.000 -41.000 -34.000 -57.000 -34.000
Driftsresultat 2.497.000 7.171.000 7.245.000 5.782.000 7.916.000
Finansinntekter 7.500.000 4.676.000 218.000 115.000 160.000
Finanskostnader -116.000 -62.000 -138.000 -96.000 -78.000
Finans 7.384.000 4.614.000 80.000 19.000 82.000
Resultat før skatt 9.881.000 11.785.000 7.326.000 5.801.000 7.998.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.881.000 11.785.000 7.326.000 5.801.000 7.998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.688.000 7.688.000 0 0 1.453.000
Sum omløpsmidler 41.021.000 34.935.000 34.629.000 55.543.000 56.500.000
Sum eiendeler 48.709.000 42.623.000 34.629.000 55.543.000 57.953.000
Sum opptjent egenkapital 5.068.000 25.187.000 13.402.000 6.076.000 51.200.000
Sum egenkapital 7.493.000 27.612.000 15.827.000 8.501.000 53.140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.216.000 15.012.000 18.802.000 47.042.000 4.814.000
Sum gjeld og egenkapital 48.709.000 42.624.000 34.629.000 55.543.000 57.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.542.000 7.213.000 7.279.000 5.839.000 7.950.000
Driftsinntekter 2.542.000 7.213.000 7.279.000 5.839.000 7.950.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -41.000 -34.000 -57.000 -34.000
Driftskostnader -44.000 -41.000 -34.000 -57.000 -34.000
Driftsresultat 2.497.000 7.171.000 7.245.000 5.782.000 7.916.000
Finansinntekter 7.500.000 4.676.000 218.000 115.000 160.000
Finanskostnader -116.000 -62.000 -138.000 -96.000 -78.000
Finans 7.384.000 4.614.000 80.000 19.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -30.000.000 0 0 -50.925.000 0
Årsresultat 9.881.000 11.785.000 7.326.000 5.801.000 7.998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.688.000 7.688.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.688.000 7.688.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.453.000
Sum anleggsmidler 7.688.000 7.688.000 0 0 1.453.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 14.000 14.000 14.000 70.000
Sum investeringer 39.338.000 31.550.000 34.602.000 52.283.000 53.769.000
Kasse, bank 1.662.000 3.372.000 13.000 3.246.000 2.661.000
Sum omløpsmidler 41.021.000 34.935.000 34.629.000 55.543.000 56.500.000
Sum eiendeler 48.709.000 42.623.000 34.629.000 55.543.000 57.953.000
Sum opptjent egenkapital 5.068.000 25.187.000 13.402.000 6.076.000 51.200.000
Sum egenkapital 7.493.000 27.612.000 15.827.000 8.501.000 53.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 194.000 0 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -30.000.000 0 0 -50.925.000 0
Annen kortsiktig gjeld 11.216.000 14.817.000 18.802.000 47.034.000 4.814.000
Sum kortsiktig gjeld 41.216.000 15.012.000 18.802.000 47.042.000 4.814.000
Sum gjeld og egenkapital 48.709.000 42.624.000 34.629.000 55.543.000 57.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 19.923.000 15.827.000 8.501.000 51.686.000
Likviditetsgrad 1 1 2.3 1.8 1.2 11.7
Likviditetsgrad 2 1 2.3 1.8 1.2 11.8
Soliditet 15.4 64.8 45.7 15.3 91.7
Resultatgrad 98.2 99.4 99.5 99.0 99.6
Rentedekningsgrad 21.5 115.7 52.5 61.4 103.5
Gjeldsgrad 5.5 0.5 1.2 5.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 20.5 27.8 21.6 10.6 13.9
Signatur
13.06.2017
SIGNATUR
KALAND SIGRID HILLERN HANSSEN
Prokurister
13.06.2017
PROKURA
KALAND HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex