Feedback AS
Juridisk navn:  Feedback AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55360670
Postboks 6134 Conrad Mohrsv 23 Fax: 55360671
5892 Bergen 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 965998047
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/6/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.96%
Resultat  
  
-15.03%
Egenkapital  
  
-1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.867.000 8.024.000 7.916.000 6.405.000 5.117.000
Resultat: 503.000 592.000 351.000 765.000 187.000
Egenkapital: 925.000 940.000 890.000 895.000 832.000
Regnskap for  Feedback AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.867.000 8.024.000 7.916.000 6.405.000 5.117.000
Driftskostnader -7.328.000 -7.392.000 -7.541.000 -5.648.000 -4.982.000
Driftsresultat 538.000 632.000 375.000 757.000 135.000
Finansinntekter 28.000 38.000 21.000 50.000 71.000
Finanskostnader -63.000 -78.000 -45.000 -42.000 -20.000
Finans -35.000 -40.000 -24.000 8.000 51.000
Resultat før skatt 503.000 592.000 351.000 765.000 187.000
Skattekostnad -119.000 -142.000 -106.000 -202.000 -41.000
Årsresultat 385.000 449.000 246.000 563.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.210.000 2.544.000 2.385.000 2.454.000 1.430.000
Sum eiendeler 2.210.000 2.544.000 2.385.000 2.454.000 1.430.000
Sum opptjent egenkapital 875.000 890.000 840.000 845.000 782.000
Sum egenkapital 925.000 940.000 890.000 895.000 832.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.286.000 1.604.000 1.495.000 1.558.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 2.211.000 2.545.000 2.385.000 2.455.000 1.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.817.000 7.974.000 7.874.000 6.367.000 5.070.000
Andre inntekter 49.000 50.000 42.000 38.000 47.000
Driftsinntekter 7.867.000 8.024.000 7.916.000 6.405.000 5.117.000
Varekostnad -4.292.000 -4.431.000 -4.577.000 -3.362.000 -2.783.000
Lønninger -2.139.000 -2.058.000 -1.890.000 -1.475.000 -1.310.000
Avskrivning 0 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -897.000 -903.000 -1.074.000 -811.000 -887.000
Driftskostnader -7.328.000 -7.392.000 -7.541.000 -5.648.000 -4.982.000
Driftsresultat 538.000 632.000 375.000 757.000 135.000
Finansinntekter 28.000 38.000 21.000 50.000 71.000
Finanskostnader -63.000 -78.000 -45.000 -42.000 -20.000
Finans -35.000 -40.000 -24.000 8.000 51.000
Konsernbidrag -400.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -250.000 -500.000 0
Årsresultat 385.000 449.000 246.000 563.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 712.000 831.000 623.000 727.000 435.000
Andre fordringer 3.000 10.000 61.000 0 2.000
Sum investeringer 163.000 151.000 0 181.000 161.000
Kasse, bank 1.332.000 1.552.000 1.701.000 1.546.000 832.000
Sum omløpsmidler 2.210.000 2.544.000 2.385.000 2.454.000 1.430.000
Sum eiendeler 2.210.000 2.544.000 2.385.000 2.454.000 1.430.000
Sum opptjent egenkapital 875.000 890.000 840.000 845.000 782.000
Sum egenkapital 925.000 940.000 890.000 895.000 832.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 2.000 2.000
Leverandørgjeld 405.000 484.000 434.000 272.000 164.000
Betalbar skatt 119.000 142.000 107.000 202.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 499.000 373.000 456.000 415.000 241.000
Utbytte 0 -400.000 -250.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 205.000 247.000 169.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 1.286.000 1.604.000 1.495.000 1.558.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 2.211.000 2.545.000 2.385.000 2.455.000 1.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 924.000 940.000 890.000 896.000 834.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.6 1.6 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.6 1.6 2.4
Soliditet 41.8 36.9 37.3 36.5 58.2
Resultatgrad 6.8 7.9 4.7 11.8 2.6
Rentedekningsgrad 8.5 8.1 8.8 19.2 10.3
Gjeldsgrad 1.4 1.7 1.7 1.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 25.6 26.3 16.6 32.9 14.4
Signatur
18.04.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex