First Partners Holding 16 AS
Juridisk navn:  First Partners Holding 16 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23238000
c/o Paal Myhrvang Lønnåskollen 21 c/o Paal Myhrvang Lønnåskollen 21 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989574914
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Regnskapsfører: Econpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
173.93%
Resultat  
  
-69.69%
Egenkapital  
  
2.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.408.000 514.000 0 0 0
Resultat: 588.000 1.940.000 1.671.000 2.702.000 527.000
Egenkapital: 27.862.000 27.274.000 25.326.000 23.654.000 21.081.000
Regnskap for  First Partners Holding 16 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.408.000 514.000 0 0 0
Driftskostnader -1.482.000 -1.334.000 -916.000 -64.000 -55.000
Driftsresultat -74.000 -820.000 -915.000 -64.000 -55.000
Finansinntekter 4.007.000 4.760.000 6.642.000 6.308.000 584.000
Finanskostnader -3.345.000 -1.999.000 -4.056.000 -3.541.000 -3.000
Finans 662.000 2.761.000 2.586.000 2.767.000 581.000
Resultat før skatt 588.000 1.940.000 1.671.000 2.702.000 527.000
Skattekostnad 0 7.000 1.000 -129.000 -110.000
Årsresultat 588.000 1.948.000 1.672.000 2.573.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.609.000 18.050.000 6.050.000 5.287.000 3.500.000
Sum omløpsmidler 10.252.000 17.722.000 20.357.000 18.934.000 17.691.000
Sum eiendeler 27.861.000 35.772.000 26.407.000 24.221.000 21.191.000
Sum opptjent egenkapital 27.547.000 26.960.000 25.012.000 23.340.000 20.766.000
Sum egenkapital 27.862.000 27.274.000 25.326.000 23.654.000 21.081.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.498.000 1.073.000 558.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 27.861.000 35.772.000 26.406.000 24.221.000 21.190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.408.000 514.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.408.000 514.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -611.000 -815.000 0 0
Avskrivning -10.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.472.000 -723.000 -101.000 -64.000 -55.000
Driftskostnader -1.482.000 -1.334.000 -916.000 -64.000 -55.000
Driftsresultat -74.000 -820.000 -915.000 -64.000 -55.000
Finansinntekter 4.007.000 4.760.000 6.642.000 6.308.000 584.000
Finanskostnader -3.345.000 -1.999.000 -4.056.000 -3.541.000 -3.000
Finans 662.000 2.761.000 2.586.000 2.767.000 581.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 588.000 1.948.000 1.672.000 2.573.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 59.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.550.000 18.050.000 6.050.000 5.287.000 3.500.000
Sum anleggsmidler 17.609.000 18.050.000 6.050.000 5.287.000 3.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 38.000 237.000 158.000 39.000
Sum investeringer 5.724.000 16.686.000 16.900.000 9.232.000 8.927.000
Kasse, bank 4.487.000 997.000 3.219.000 9.544.000 8.726.000
Sum omløpsmidler 10.252.000 17.722.000 20.357.000 18.934.000 17.691.000
Sum eiendeler 27.861.000 35.772.000 26.407.000 24.221.000 21.191.000
Sum opptjent egenkapital 27.547.000 26.960.000 25.012.000 23.340.000 20.766.000
Sum egenkapital 27.862.000 27.274.000 25.326.000 23.654.000 21.081.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.098.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 9.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 120.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 55.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.400.000 1.018.000 438.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.498.000 1.073.000 558.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 27.861.000 35.772.000 26.406.000 24.221.000 21.190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.252.000 9.224.000 19.284.000 18.376.000 17.581.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1 33.9 160.8
Likviditetsgrad 2 0 2.1 1 33.9 160.9
Soliditet 1 76.2 95.9 97.7 99.5
Resultatgrad -5.3 -159.5
Rentedekningsgrad -0.4 -0.2 176.3
Gjeldsgrad 0 0.3 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.1 1 21.7 25.8 2.5
Signatur
18.04.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex