Fiskerinæringens Informasjonsutvalg For Reker
Juridisk navn:  Fiskerinæringens Informasjonsutvalg For Reker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77660100
C/O Norges Råfisklag Postboks 6162 Norges Råfisklag Stortorget 2 Fax: 77686989
9291 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 955207955
Aksjekapital: 422.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/1986
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.097.000
Resultat: 372.000
Egenkapital: 793.000
Regnskap for  Fiskerinæringens Informasjonsutvalg For Reker
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.097.000
Driftskostnader -728.000
Driftsresultat 369.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt 372.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 971.000
Sum eiendeler 971.000
Sum opptjent egenkapital 371.000
Sum egenkapital 793.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 178.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.097.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.097.000
Varekostnad 0
Lønninger -403.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -325.000
Driftskostnader -728.000
Driftsresultat 369.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 312.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 659.000
Sum omløpsmidler 971.000
Sum eiendeler 971.000
Sum opptjent egenkapital 371.000
Sum egenkapital 793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 793.000
Likviditetsgrad 1 5.5
Likviditetsgrad 2 5.5
Soliditet 81.7
Resultatgrad 33.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 38.2
Signatur
29.07.2016
SIGNATUR
RIPMAN TOR EDGAR
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex