Fjordglas As
Juridisk navn:  Fjordglas Eigedom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57682120
Steinbakken Steinbakken Fax: 57682121
6872 Luster 6872 Luster
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 968932772
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.15%
Resultat  
  
6.58%
Egenkapital  
  
-55.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.091.000 3.928.000 4.028.000 3.817.000 2.575.000
Resultat: 1.069.000 1.003.000 1.173.000 353.000 -505.000
Egenkapital: 3.569.000 8.104.000 8.484.000 7.374.000 8.021.000
Regnskap for  Fjordglas As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.091.000 3.928.000 4.028.000 3.817.000 2.575.000
Driftskostnader -2.776.000 -2.773.000 -2.966.000 -3.242.000 -3.381.000
Driftsresultat 1.315.000 1.156.000 1.063.000 575.000 -806.000
Finansinntekter 0 0 0 1.855.000 2.229.000
Finanskostnader -246.000 -153.000 110.000 -2.077.000 -1.927.000
Finans -246.000 -153.000 110.000 -222.000 302.000
Resultat før skatt 1.069.000 1.003.000 1.173.000 353.000 -505.000
Skattekostnad -470.000 -381.000 -63.000 0 0
Årsresultat 600.000 622.000 1.110.000 353.000 -505.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.093.000 16.523.000 18.963.000 21.360.000 28.711.000
Sum omløpsmidler 7.000 167.000 1.932.000 1.949.000 3.381.000
Sum eiendeler 17.100.000 16.690.000 20.895.000 23.309.000 32.092.000
Sum opptjent egenkapital 1.422.000 5.404.000 5.784.000 4.674.000 5.321.000
Sum egenkapital 3.569.000 8.104.000 8.484.000 7.374.000 8.021.000
Sum langsiktig gjeld 3.241.000 2.851.000 5.204.000 10.464.000 12.789.000
Sum kortsiktig gjeld 10.290.000 5.734.000 7.207.000 5.471.000 11.282.000
Sum gjeld og egenkapital 17.100.000 16.689.000 20.895.000 23.309.000 32.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.091.000 3.928.000 4.028.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 3.817.000 2.575.000
Driftsinntekter 4.091.000 3.928.000 4.028.000 3.817.000 2.575.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.590.000 -2.621.000 -2.664.000 -3.068.000 -3.211.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -186.000 -152.000 -302.000 -174.000 -170.000
Driftskostnader -2.776.000 -2.773.000 -2.966.000 -3.242.000 -3.381.000
Driftsresultat 1.315.000 1.156.000 1.063.000 575.000 -806.000
Finansinntekter 0 0 0 1.855.000 2.229.000
Finanskostnader -246.000 -153.000 110.000 -2.077.000 -1.927.000
Finans -246.000 -153.000 110.000 -222.000 302.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 600.000 622.000 1.110.000 353.000 -505.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.443.000 5.673.000 5.846.000 6.219.000 6.181.000
Maskiner anlegg 6.702.000 8.848.000 11.079.000 13.248.000 15.919.000
Driftsløsøre 162.000 198.000 235.000 91.000 13.000
Sum varige driftsmidler 15.307.000 14.720.000 17.160.000 19.557.000 22.112.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.786.000 1.803.000 1.803.000 1.803.000 6.599.000
Sum anleggsmidler 17.093.000 16.523.000 18.963.000 21.360.000 28.711.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.200.000 1.200.000 21.000
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 740.000 1.999.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 160.000 725.000 9.000 10.000
Sum omløpsmidler 7.000 167.000 1.932.000 1.949.000 3.381.000
Sum eiendeler 17.100.000 16.690.000 20.895.000 23.309.000 32.092.000
Sum opptjent egenkapital 1.422.000 5.404.000 5.784.000 4.674.000 5.321.000
Sum egenkapital 3.569.000 8.104.000 8.484.000 7.374.000 8.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.840.000 0 0 3.001.000 10.358.000
Sum langsiktig gjeld 3.241.000 2.851.000 5.204.000 10.464.000 12.789.000
Leverandørgjeld 93.000 -4.000 -10.000 364.000 866.000
Betalbar skatt 449.000 381.000 63.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 161.000 74.000 90.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.760.000 5.196.000 7.079.000 2.016.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 10.290.000 5.734.000 7.207.000 5.471.000 11.282.000
Sum gjeld og egenkapital 17.100.000 16.689.000 20.895.000 23.309.000 32.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.283.000 -5.567.000 -5.275.000 -3.522.000 -7.901.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.4 0.3
Soliditet 20.9 48.6 40.6 31.6 25.0
Resultatgrad 32.1 29.4 26.4 15.1 -31.3
Rentedekningsgrad 5.3 7.6 -9.7 1.2 0.7
Gjeldsgrad 3.8 1.1 1.5 2.2 3.0
Total kapitalrentabilitet 7.7 6.9 5.1 10.4 4.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex