Flateby Mathus As
Juridisk navn:  Flateby Mathus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64928495
Kjensliveien 1 Kjensliveien 1 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 913287851
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 2/11/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Coop Norge Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
5.47%
Resultat  
  
-82.5%
Egenkapital  
  
20.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.236.000 48.581.000 45.597.000 40.428.000 27.475.000
Resultat: 94.000 537.000 -198.000 328.000 110.000
Egenkapital: 485.000 403.000 258.000 466.000 430.000
Regnskap for  Flateby Mathus As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.236.000 48.581.000 45.597.000 40.428.000 27.475.000
Driftskostnader -51.144.000 -48.045.000 -45.795.000 -40.085.000 -27.362.000
Driftsresultat 93.000 536.000 -199.000 343.000 113.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -17.000 -4.000
Finans 2.000 1.000 1.000 -16.000 -3.000
Resultat før skatt 94.000 537.000 -198.000 328.000 110.000
Skattekostnad -12.000 -132.000 -11.000 -92.000 -29.000
Årsresultat 82.000 405.000 -209.000 236.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.868.000 4.888.000 4.406.000 3.892.000 3.802.000
Sum eiendeler 4.868.000 4.888.000 4.406.000 3.892.000 3.802.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 53.000 -92.000 116.000 80.000
Sum egenkapital 485.000 403.000 258.000 466.000 430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.383.000 4.486.000 4.148.000 3.425.000 3.371.000
Sum gjeld og egenkapital 4.868.000 4.889.000 4.406.000 3.891.000 3.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.409.000 47.748.000 44.815.000 39.872.000 27.324.000
Andre inntekter 827.000 833.000 781.000 557.000 151.000
Driftsinntekter 51.236.000 48.581.000 45.597.000 40.428.000 27.475.000
Varekostnad -42.099.000 -39.628.000 -37.530.000 -32.126.000 -22.127.000
Lønninger -4.792.000 -4.490.000 -4.279.000 -3.778.000 -2.274.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.253.000 -3.927.000 -3.986.000 -4.181.000 -2.961.000
Driftskostnader -51.144.000 -48.045.000 -45.795.000 -40.085.000 -27.362.000
Driftsresultat 93.000 536.000 -199.000 343.000 113.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -17.000 -4.000
Finans 2.000 1.000 1.000 -16.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -260.000 0 -200.000 0
Årsresultat 82.000 405.000 -209.000 236.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.258.000 2.486.000 2.736.000 2.187.000 2.234.000
Kundefordringer 0 55.000 67.000 77.000 39.000
Andre fordringer 129.000 103.000 272.000 486.000 524.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.481.000 2.244.000 1.330.000 1.142.000 1.006.000
Sum omløpsmidler 4.868.000 4.888.000 4.406.000 3.892.000 3.802.000
Sum eiendeler 4.868.000 4.888.000 4.406.000 3.892.000 3.802.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 53.000 -92.000 116.000 80.000
Sum egenkapital 485.000 403.000 258.000 466.000 430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.763.000 2.710.000 2.969.000 2.437.000 2.827.000
Betalbar skatt 12.000 132.000 11.000 92.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 627.000 588.000 361.000 238.000 196.000
Utbytte 0 -260.000 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 981.000 1.056.000 807.000 458.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 4.383.000 4.486.000 4.148.000 3.425.000 3.371.000
Sum gjeld og egenkapital 4.868.000 4.889.000 4.406.000 3.891.000 3.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 485.000 402.000 258.000 467.000 431.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
Soliditet 1 8.2 5.9 12.0 11.3
Resultatgrad 0.2 1.1 -0.4 0.8 0.4
Rentedekningsgrad 20.2 28.5
Gjeldsgrad 9 11.1 16.1 7.3 7.8
Total kapitalrentabilitet 2 1 -4.5 8.8 3.0
Signatur
03.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex