Flyplasservice AS
Juridisk navn:  Flyplasservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48271798
Flyplassvegen 23 Flyplassvegen 23 Fax:
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 985233381
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Regnskapsfører: Rørvik Rekneskap & Markedsf Byrå
Utvikling:
Omsetning  
  
5.89%
Resultat  
  
33.15%
Egenkapital  
  
46.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.302.000 2.174.000 2.112.000 2.372.000 2.868.000
Resultat: 490.000 368.000 264.000 -537.000 265.000
Egenkapital: 1.536.000 1.047.000 679.000 414.000 952.000
Regnskap for  Flyplasservice AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.302.000 2.174.000 2.112.000 2.372.000 2.868.000
Driftskostnader -1.262.000 -1.211.000 -1.223.000 -1.290.000 -1.470.000
Driftsresultat 1.040.000 963.000 889.000 1.081.000 1.399.000
Finansinntekter 0 3.000 0 1.000 11.000
Finanskostnader -550.000 -599.000 -625.000 -1.619.000 -1.144.000
Finans -550.000 -596.000 -625.000 -1.618.000 -1.133.000
Resultat før skatt 490.000 368.000 264.000 -537.000 265.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 490.000 368.000 264.000 -537.000 265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.019.000 18.466.000 18.908.000 19.354.000 19.822.000
Sum omløpsmidler 569.000 630.000 588.000 580.000 739.000
Sum eiendeler 18.588.000 19.096.000 19.496.000 19.934.000 20.561.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 -458.000 -827.000 -1.091.000 -553.000
Sum egenkapital 1.536.000 1.047.000 679.000 414.000 952.000
Sum langsiktig gjeld 16.413.000 17.159.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 640.000 891.000 18.818.000 19.519.000 19.609.000
Sum gjeld og egenkapital 18.589.000 19.097.000 19.496.000 19.933.000 20.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.323.000 2.204.000 2.086.000 2.365.000 2.803.000
Andre inntekter -21.000 -30.000 26.000 7.000 65.000
Driftsinntekter 2.302.000 2.174.000 2.112.000 2.372.000 2.868.000
Varekostnad 0 -1.000 -1.000 -5.000 -205.000
Lønninger 0 0 0 0 -5.000
Avskrivning -447.000 -447.000 -447.000 -468.000 -473.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -815.000 -763.000 -775.000 -817.000 -787.000
Driftskostnader -1.262.000 -1.211.000 -1.223.000 -1.290.000 -1.470.000
Driftsresultat 1.040.000 963.000 889.000 1.081.000 1.399.000
Finansinntekter 0 3.000 0 1.000 11.000
Finanskostnader -550.000 -599.000 -625.000 -1.619.000 -1.144.000
Finans -550.000 -596.000 -625.000 -1.618.000 -1.133.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 490.000 368.000 264.000 -537.000 265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.007.000 18.454.000 18.901.000 19.315.000 19.770.000
Maskiner anlegg 0 0 0 8.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 25.000 46.000
Sum varige driftsmidler 18.007.000 18.454.000 18.901.000 19.348.000 19.816.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 7.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 18.019.000 18.466.000 18.908.000 19.354.000 19.822.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 441.000 390.000 373.000 386.000 464.000
Andre fordringer 42.000 177.000 185.000 159.000 156.000
Sum investeringer 0 0 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 86.000 63.000 25.000 30.000 113.000
Sum omløpsmidler 569.000 630.000 588.000 580.000 739.000
Sum eiendeler 18.588.000 19.096.000 19.496.000 19.934.000 20.561.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 -458.000 -827.000 -1.091.000 -553.000
Sum egenkapital 1.536.000 1.047.000 679.000 414.000 952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 17.905.000 18.664.000 18.651.000
Sum langsiktig gjeld 16.413.000 17.159.000 0 0 0
Leverandørgjeld 158.000 330.000 452.000 350.000 371.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 119.000 36.000 50.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 439.000 442.000 424.000 456.000 532.000
Sum kortsiktig gjeld 640.000 891.000 18.818.000 19.519.000 19.609.000
Sum gjeld og egenkapital 18.589.000 19.097.000 19.496.000 19.933.000 20.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 -261.000 -18.230.000 -18.939.000 -18.870.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.1 0.1 0.1
Soliditet 8.3 5.5 3.5 2.1 4.6
Resultatgrad 45.2 44.3 42.1 45.6 48.8
Rentedekningsgrad 1.9 1.6 1.4 0.7 1.2
Gjeldsgrad 11.1 17.2 27.7 47.1 20.6
Total kapitalrentabilitet 5.6 5.1 4.6 5.4 6.9
Signatur
03.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex