Forsøl Levendefisk AS
Juridisk navn:  Forsøl Levendefisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95045658
Postboks 1002 Fuglenes Myrveien 5 Fax:
9616 Hammerfest 9612 Forsøl
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 986747036
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.43%
Resultat  
  
149.21%
Egenkapital  
  
36.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 571.000 1.281.000 5.177.000 9.775.000 3.396.000
Resultat: 124.000 -252.000 -547.000 433.000 244.000
Egenkapital: 463.000 339.000 591.000 1.138.000 840.000
Regnskap for  Forsøl Levendefisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 571.000 1.281.000 5.177.000 9.775.000 3.396.000
Driftskostnader -400.000 -1.478.000 -5.700.000 -9.339.000 -3.146.000
Driftsresultat 171.000 -197.000 -523.000 435.000 251.000
Finansinntekter 7.000 0 2.000 3.000 0
Finanskostnader -53.000 -55.000 -26.000 -5.000 -7.000
Finans -46.000 -55.000 -24.000 -2.000 -7.000
Resultat før skatt 124.000 -252.000 -547.000 433.000 244.000
Skattekostnad 0 0 0 -136.000 -75.000
Årsresultat 124.000 -252.000 -547.000 297.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 901.000 1.049.000 1.198.000 1.228.000 918.000
Sum omløpsmidler 1.185.000 1.105.000 1.434.000 2.595.000 1.962.000
Sum eiendeler 2.086.000 2.154.000 2.632.000 3.823.000 2.880.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 189.000 441.000 988.000 690.000
Sum egenkapital 463.000 339.000 591.000 1.138.000 840.000
Sum langsiktig gjeld 1.600.000 1.800.000 2.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 15.000 41.000 2.685.000 2.040.000
Sum gjeld og egenkapital 2.085.000 2.154.000 2.632.000 3.823.000 2.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 571.000 1.129.000 5.177.000 9.775.000 3.360.000
Andre inntekter 0 152.000 0 0 36.000
Driftsinntekter 571.000 1.281.000 5.177.000 9.775.000 3.396.000
Varekostnad 0 -995.000 -4.776.000 -8.982.000 -2.773.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -148.000 -148.000 -144.000 -142.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -335.000 -780.000 -215.000 -281.000
Driftskostnader -400.000 -1.478.000 -5.700.000 -9.339.000 -3.146.000
Driftsresultat 171.000 -197.000 -523.000 435.000 251.000
Finansinntekter 7.000 0 2.000 3.000 0
Finanskostnader -53.000 -55.000 -26.000 -5.000 -7.000
Finans -46.000 -55.000 -24.000 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 124.000 -252.000 -547.000 297.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 901.000 1.049.000 1.198.000 1.228.000 918.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 901.000 1.049.000 1.198.000 1.228.000 918.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 901.000 1.049.000 1.198.000 1.228.000 918.000
Varebeholdning 0 0 0 39.000 0
Kundefordringer 202.000 89.000 38.000 1.445.000 1.870.000
Andre fordringer 225.000 219.000 311.000 0 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 757.000 797.000 1.086.000 1.111.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.185.000 1.105.000 1.434.000 2.595.000 1.962.000
Sum eiendeler 2.086.000 2.154.000 2.632.000 3.823.000 2.880.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 189.000 441.000 988.000 690.000
Sum egenkapital 463.000 339.000 591.000 1.138.000 840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.600.000 1.800.000 2.000.000 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 29.000 2.395.000 1.965.000
Betalbar skatt 0 0 0 136.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 0 0 134.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 11.000 12.000 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 15.000 41.000 2.685.000 2.040.000
Sum gjeld og egenkapital 2.085.000 2.154.000 2.632.000 3.823.000 2.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.163.000 1.090.000 1.393.000 -90.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 53.9 73.7 3 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 53.9 73.7 3 1.0 1.0
Soliditet 22.2 15.7 22.5 29.8 29.2
Resultatgrad 29.9 -15.4 -10.1 4.5 7.4
Rentedekningsgrad 3.2 -3.6 -20.1 87.6 35.9
Gjeldsgrad 3.5 5.4 3.5 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 8.5 -9.1 -19.8 11.5 8.7
Signatur
21.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex