Franks Montasje As
Juridisk navn:  Franks Montasje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lenangsveien 1499 Lenangsveien 1499 Fax:
9068 Nord-Lenangen 9068 Nord-Lenangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 921044151
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/22/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
106.75%
Resultat  
  
-29.16%
Egenkapital  
  
68.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 3.492.000 1.689.000
Resultat: 537.000 758.000
Egenkapital: 1.027.000 608.000
Regnskap for  Franks Montasje As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 3.492.000 1.689.000
Driftskostnader -2.955.000 -931.000
Driftsresultat 537.000 758.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 537.000 758.000
Skattekostnad -118.000 -173.000
Årsresultat 419.000 586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 0
Sum omløpsmidler 1.520.000 1.068.000
Sum eiendeler 1.590.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 1.005.000 586.000
Sum egenkapital 1.027.000 608.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 559.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 1.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.492.000 1.689.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.492.000 1.689.000
Varekostnad -1.090.000 -368.000
Lønninger -1.367.000 -424.000
Avskrivning -11.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -487.000 -139.000
Driftskostnader -2.955.000 -931.000
Driftsresultat 537.000 758.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 419.000 586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 70.000 0
Sum varige driftsmidler 70.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 70.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 733.000 455.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 787.000 613.000
Sum omløpsmidler 1.520.000 1.068.000
Sum eiendeler 1.590.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 1.005.000 586.000
Sum egenkapital 1.027.000 608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 9.000
Leverandørgjeld 51.000 37.000
Betalbar skatt 116.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 256.000 200.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 559.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 1.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 961.000 618.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4
Likviditetsgrad 2 2.7 2.4
Soliditet 64.6 5
Resultatgrad 15.4 44.9
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 33.8 7
Signatur
25.06.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHANSEN ANN KRISTIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
SOMMERSETH FRANK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex