Friedl Invest As
Juridisk navn:  Friedl Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggeveien 14 Bryggeveien 14 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 921154291
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/12/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -8.000
Egenkapital: 22.000
Regnskap for  Friedl Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt -8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 22.000
Sum eiendeler 22.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 22.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 22.000
Sum omløpsmidler 22.000
Sum eiendeler 22.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -27.3
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex