Frigard AS
Juridisk navn:  Frigard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91737424
Postboks 117 Fax:
6886 Lærdal 6887 Lærdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Lærdal
Org.nr: 990807906
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/18/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.11%
Resultat  
  
77.75%
Egenkapital  
  
-47.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.124.000 5.048.000 5.761.000 4.059.000 3.188.000
Resultat: -85.000 -382.000 -185.000 -231.000 389.000
Egenkapital: -263.000 -178.000 332.000 479.000 534.000
Regnskap for  Frigard AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.124.000 5.048.000 5.761.000 4.059.000 3.188.000
Driftskostnader -3.138.000 -5.362.000 -5.902.000 -4.255.000 -2.935.000
Driftsresultat -14.000 -313.000 -141.000 -196.000 253.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -69.000 -44.000 -36.000 136.000
Finans -71.000 -69.000 -44.000 -36.000 136.000
Resultat før skatt -85.000 -382.000 -185.000 -231.000 389.000
Skattekostnad 0 -128.000 38.000 47.000 -48.000
Årsresultat -85.000 -510.000 -147.000 -184.000 341.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 671.000 891.000 908.000 939.000 1.378.000
Sum omløpsmidler 146.000 282.000 389.000 384.000 215.000
Sum eiendeler 817.000 1.173.000 1.297.000 1.323.000 1.593.000
Sum opptjent egenkapital -413.000 -328.000 182.000 329.000 384.000
Sum egenkapital -263.000 -178.000 332.000 479.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 459.000 570.000 23.000 -1.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 622.000 782.000 942.000 845.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 818.000 1.174.000 1.297.000 1.323.000 1.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.833.000 4.655.000 5.417.000 3.801.000 2.599.000
Andre inntekter 1.291.000 394.000 344.000 259.000 589.000
Driftsinntekter 3.124.000 5.048.000 5.761.000 4.059.000 3.188.000
Varekostnad -510.000 -1.509.000 -1.312.000 -910.000 -606.000
Lønninger -1.896.000 -2.818.000 -3.707.000 -2.261.000 -1.324.000
Avskrivning -180.000 -219.000 -221.000 -240.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -552.000 -816.000 -662.000 -844.000 -742.000
Driftskostnader -3.138.000 -5.362.000 -5.902.000 -4.255.000 -2.935.000
Driftsresultat -14.000 -313.000 -141.000 -196.000 253.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -69.000 -44.000 -36.000 136.000
Finans -71.000 -69.000 -44.000 -36.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 -510.000 -147.000 -184.000 341.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 128.000 92.000 45.000
Fast eiendom 390.000 466.000 223.000 293.000 258.000
Maskiner anlegg 68.000 168.000 245.000 218.000 341.000
Driftsløsøre 214.000 257.000 311.000 336.000 308.000
Sum varige driftsmidler 671.000 891.000 780.000 847.000 907.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 425.000
Sum anleggsmidler 671.000 891.000 908.000 939.000 1.378.000
Varebeholdning 0 0 63.000 0 0
Kundefordringer 6.000 0 5.000 0 0
Andre fordringer 0 256.000 47.000 383.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 26.000 275.000 1.000 89.000
Sum omløpsmidler 146.000 282.000 389.000 384.000 215.000
Sum eiendeler 817.000 1.173.000 1.297.000 1.323.000 1.593.000
Sum opptjent egenkapital -413.000 -328.000 182.000 329.000 384.000
Sum egenkapital -263.000 -178.000 332.000 479.000 534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 131.000 0 0 151.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 459.000 570.000 23.000 -1.000 234.000
Leverandørgjeld 11.000 123.000 234.000 92.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 32.000
Skyldig offentlige avgifter 383.000 387.000 518.000 534.000 314.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 273.000 190.000 68.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 622.000 782.000 942.000 845.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 818.000 1.174.000 1.297.000 1.323.000 1.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -476.000 -500.000 -553.000 -461.000 -610.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
Soliditet -32.2 -15.2 25.6 36.2 33.5
Resultatgrad -0.4 -6.2 -2.4 -4.8 7.9
Rentedekningsgrad -0.2 -4.5 -3.2 -5.4 -1.9
Gjeldsgrad -4.1 -7.6 2.9 1.8 2.0
Total kapitalrentabilitet -1.7 -26.7 -10.9 -14.8 15.9
Signatur
24.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex