Frigg Invest AS
Juridisk navn:  Frigg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33321206
Friggs Vei 2B Friggs Vei 2B Fax: 33352842
3128 Nøtterøy 3128 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold Nøtterøy
Org.nr: 956775434
Aksjekapital: 36.374.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/22/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Heimtun Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-43.61%
Egenkapital  
  
5.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.981.000 7.060.000 2.222.000 1.206.000 9.524.000
Egenkapital: 78.965.000 75.046.000 68.388.000 66.480.000 65.317.000
Regnskap for  Frigg Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.023.000 -1.969.000 -1.553.000 -1.581.000 -1.686.000
Driftsresultat -2.022.000 -1.969.000 -1.554.000 -1.581.000 -1.685.000
Finansinntekter 8.190.000 10.268.000 6.192.000 6.461.000 12.192.000
Finanskostnader -12.514.000 -5.248.000 -7.076.000 -7.059.000 -3.803.000
Finans -4.324.000 5.020.000 -884.000 -598.000 8.389.000
Resultat før skatt 3.981.000 7.060.000 2.222.000 1.206.000 9.524.000
Skattekostnad -19.000 -359.000 -271.000 0 0
Årsresultat 3.962.000 6.701.000 1.951.000 1.206.000 9.524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.897.000 53.963.000 44.799.000 40.007.000 34.304.000
Sum omløpsmidler 34.376.000 27.664.000 30.827.000 34.346.000 39.827.000
Sum eiendeler 84.273.000 81.627.000 75.626.000 74.353.000 74.131.000
Sum opptjent egenkapital 42.591.000 38.672.000 32.014.000 30.106.000 28.944.000
Sum egenkapital 78.965.000 75.046.000 68.388.000 66.480.000 65.317.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.308.000 6.581.000 7.238.000 7.873.000 8.813.000
Sum gjeld og egenkapital 84.273.000 81.627.000 75.626.000 74.353.000 74.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.714.000 -1.623.000 -1.244.000 -1.286.000 -1.397.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -309.000 -346.000 -309.000 -295.000 -289.000
Driftskostnader -2.023.000 -1.969.000 -1.553.000 -1.581.000 -1.686.000
Driftsresultat -2.022.000 -1.969.000 -1.554.000 -1.581.000 -1.685.000
Finansinntekter 8.190.000 10.268.000 6.192.000 6.461.000 12.192.000
Finanskostnader -12.514.000 -5.248.000 -7.076.000 -7.059.000 -3.803.000
Finans -4.324.000 5.020.000 -884.000 -598.000 8.389.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -62.000
Årsresultat 3.962.000 6.701.000 1.951.000 1.206.000 9.524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 49.897.000 53.963.000 44.799.000 40.007.000 34.304.000
Sum anleggsmidler 49.897.000 53.963.000 44.799.000 40.007.000 34.304.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 123.000 212.000 440.000 2.222.000 333.000
Sum investeringer 24.062.000 18.101.000 20.778.000 18.401.000 19.371.000
Kasse, bank 10.191.000 9.352.000 9.609.000 13.724.000 20.123.000
Sum omløpsmidler 34.376.000 27.664.000 30.827.000 34.346.000 39.827.000
Sum eiendeler 84.273.000 81.627.000 75.626.000 74.353.000 74.131.000
Sum opptjent egenkapital 42.591.000 38.672.000 32.014.000 30.106.000 28.944.000
Sum egenkapital 78.965.000 75.046.000 68.388.000 66.480.000 65.317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 6.000 6.000 4.000 3.000
Betalbar skatt 19.000 359.000 271.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 307.000 217.000 106.000 79.000 96.000
Utbytte -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -62.000
Annen kortsiktig gjeld 4.935.000 5.957.000 6.811.000 7.746.000 8.653.000
Sum kortsiktig gjeld 5.308.000 6.581.000 7.238.000 7.873.000 8.813.000
Sum gjeld og egenkapital 84.273.000 81.627.000 75.626.000 74.353.000 74.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.068.000 21.083.000 23.589.000 26.473.000 31.014.000
Likviditetsgrad 1 6.5 4.2 4.3 4.4 4.5
Likviditetsgrad 2 6.5 4.2 4.3 4.4 4.6
Soliditet 93.7 91.9 90.4 89.4 88.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.4 -0.2 0.7 2.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 10.2 6.1 6.6 14.2
Signatur
27.07.2015
SIGNATUR HVER FOR SEG
MØLMEN PETTER
MØLMEN ØYSTEIN
Prokurister
27.07.2015
PROKURA HVER FOR SEG
MØLMEN PETTER
MØLMEN ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex