Frigg Revisjon As
Juridisk navn:  Frigg Revisjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løkkeveien 107 Løkkeveien 107 Fax:
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920033709
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/3/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 328.000
Resultat: -38.000
Egenkapital: 57.000
Regnskap for  Frigg Revisjon As
Resultat 2018
Driftsinntekter 328.000
Driftskostnader -366.000
Driftsresultat -38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -38.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 122.000
Sum opptjent egenkapital -38.000
Sum egenkapital 57.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000
Sum gjeld og egenkapital 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 328.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 328.000
Varekostnad 0
Lønninger -219.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -147.000
Driftskostnader -366.000
Driftsresultat -38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 26.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 95.000
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 122.000
Sum opptjent egenkapital -38.000
Sum egenkapital 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 28.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000
Sum gjeld og egenkapital 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 46.3
Resultatgrad -11.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2
Total kapitalrentabilitet -30.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex