Frigg Solar Invest Ltd
Juridisk navn:  Frigg Solar Invest Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Serviceboks 603 Tangen 11 Fax:
4606 Kristiansand S 4608 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 991995226
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/13/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
114.84%
Egenkapital  
  
177.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 156.000 -1.051.000 0
Egenkapital: 586.000 -756.000 1.000
Regnskap for  Frigg Solar Invest Ltd
Resultat 2009 2008 2007
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -605.000 0
Driftsresultat -18.000 -604.000 0
Finansinntekter 243.000 0 0
Finanskostnader -69.000 -447.000 0
Finans 174.000 -447.000 0
Resultat før skatt 156.000 -1.051.000 0
Skattekostnad -206.000 294.000 0
Årsresultat -50.000 -757.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.000 903.000 1.203.000
Sum omløpsmidler 1.481.000 0 1.000
Sum eiendeler 2.067.000 903.000 1.204.000
Sum opptjent egenkapital 0 -757.000 0
Sum egenkapital 586.000 -756.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 1.481.000 1.659.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 2.067.000 903.000 1.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -15.000 0 0
Nedskrivning 0 -602.000 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 0
Driftskostnader -18.000 -605.000 0
Driftsresultat -18.000 -604.000 0
Finansinntekter 243.000 0 0
Finanskostnader -69.000 -447.000 0
Finans 174.000 -447.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -50.000 -757.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 294.000 0
Fast eiendom 586.000 602.000 1.203.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 586.000 602.000 1.203.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 8.000 0
Sum anleggsmidler 586.000 903.000 1.203.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.481.000 0 1.000
Sum eiendeler 2.067.000 903.000 1.204.000
Sum opptjent egenkapital 0 -757.000 0
Sum egenkapital 586.000 -756.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.481.000 1.659.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.203.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 2.067.000 903.000 1.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.481.000 0 -1.202.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.1
Soliditet 28.4 -83.7 0.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 3.3 -1.4
Gjeldsgrad 2.5 -2.2 1203.0
Total kapitalrentabilitet 10.9 -66.9 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex