Friggsgate Borettslag
Juridisk navn:  Friggsgate Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 44 Jernbanegata 25 Fax:
3901 Porsgrunn 3916 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Telemark Porsgrunn
Org.nr: 945996013
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/12/1987
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-19.19%
Egenkapital  
  
6.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 294.000 294.000 288.000 279.000 273.000
Resultat: 139.000 172.000 134.000 160.000 174.000
Egenkapital: 2.248.000 2.109.000 1.937.000 1.803.000 1.643.000
Regnskap for  Friggsgate Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 294.000 294.000 288.000 279.000 273.000
Driftskostnader -155.000 -120.000 -148.000 -111.000 -89.000
Driftsresultat 139.000 174.000 140.000 168.000 184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -7.000 -10.000 -13.000
Finans 0 -2.000 -6.000 -8.000 -10.000
Resultat før skatt 139.000 172.000 134.000 160.000 174.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 172.000 134.000 160.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.580.000 3.559.000 3.539.000 3.518.000 3.498.000
Sum omløpsmidler 205.000 163.000 196.000 131.000 119.000
Sum eiendeler 3.785.000 3.722.000 3.735.000 3.649.000 3.617.000
Sum opptjent egenkapital 2.247.000 2.108.000 1.936.000 1.802.000 1.642.000
Sum egenkapital 2.248.000 2.109.000 1.937.000 1.803.000 1.643.000
Sum langsiktig gjeld 1.525.000 1.602.000 1.717.000 1.833.000 1.948.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 81.000 14.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 3.786.000 3.723.000 3.735.000 3.650.000 3.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 294.000 294.000 288.000 279.000 273.000
Driftsinntekter 294.000 294.000 288.000 279.000 273.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -11.000 -9.000 -9.000 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -109.000 -139.000 -102.000 -79.000
Driftskostnader -155.000 -120.000 -148.000 -111.000 -89.000
Driftsresultat 139.000 174.000 140.000 168.000 184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -7.000 -10.000 -13.000
Finans 0 -2.000 -6.000 -8.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 172.000 134.000 160.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000
Sum finansielle anleggsmidler 143.000 122.000 102.000 81.000 60.000
Sum anleggsmidler 3.580.000 3.559.000 3.539.000 3.518.000 3.498.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 8.000 16.000 14.000 26.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 155.000 180.000 117.000 94.000
Sum omløpsmidler 205.000 163.000 196.000 131.000 119.000
Sum eiendeler 3.785.000 3.722.000 3.735.000 3.649.000 3.617.000
Sum opptjent egenkapital 2.247.000 2.108.000 1.936.000 1.802.000 1.642.000
Sum egenkapital 2.248.000 2.109.000 1.937.000 1.803.000 1.643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.525.000 1.602.000 1.717.000 1.833.000 1.948.000
Leverandørgjeld 13.000 12.000 81.000 14.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 81.000 14.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 3.786.000 3.723.000 3.735.000 3.650.000 3.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 192.000 151.000 115.000 117.000 93.000
Likviditetsgrad 1 15.8 13.6 2.4 9.4 4.6
Likviditetsgrad 2 15.8 13.6 2.4 9.4 4.6
Soliditet 59.4 56.6 51.9 49.4 45.4
Resultatgrad 47.3 59.2 48.6 60.2 67.4
Rentedekningsgrad 1 5 2 17.0 14.4
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 4.7 3.8 4.7 5.2
Signatur
29.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex