Frigo Ur Og Gull As
Juridisk navn:  Frigo Ur Og Gull As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 130 Sentrum Kløverhuset Strandgaten 13 Fax:
5804 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918396098
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
1.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 1.000 -1.000
Egenkapital: 90.000 89.000
Regnskap for  Frigo Ur Og Gull As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -1.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Resultat før skatt 1.000 -1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 90.000 89.000
Sum eiendeler 90.000 89.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.000
Sum egenkapital 90.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 90.000 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000
Driftskostnader 0 -1.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 90.000 89.000
Sum omløpsmidler 90.000 89.000
Sum eiendeler 90.000 89.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.000
Sum egenkapital 90.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 90.000 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.000 89.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.1 0
Signatur
03.04.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex