Frigopanel As
Juridisk navn:  Frigopanel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strømsveien 322 Strømsveien 322 Fax:
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920245196
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
29.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.932.000 0
Resultat: 229.000 0
Egenkapital: 776.000 600.000
Regnskap for  Frigopanel As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.932.000 0
Driftskostnader -3.678.000 0
Driftsresultat 254.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -25.000 0
Finans -25.000 0
Resultat før skatt 229.000 0
Skattekostnad -53.000 0
Årsresultat 176.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.046.000 600.000
Sum eiendeler 2.046.000 600.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 0
Sum egenkapital 776.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.267.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.045.000 600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.932.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.932.000 0
Varekostnad -3.575.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -103.000 0
Driftskostnader -3.678.000 0
Driftsresultat 254.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -25.000 0
Finans -25.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 176.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 1.487.000 0
Kundefordringer 493.000 0
Andre fordringer 62.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.000 600.000
Sum omløpsmidler 2.046.000 600.000
Sum eiendeler 2.046.000 600.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 0
Sum egenkapital 776.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 625.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 203.000 0
Betalbar skatt 50.000 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.267.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.045.000 600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 779.000 600.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0
Soliditet 37.9 1
Resultatgrad 6.5
Rentedekningsgrad 10.2
Gjeldsgrad 1.6 0
Total kapitalrentabilitet 12.4 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex