Frigstad Bygg As
Juridisk navn:  Frigstad Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90735004
Vigeveien 15A Vigeveien 15A Fax:
4633 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 912668010
Aksjekapital: 430.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/7/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps Companiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.5%
Resultat  
  
519.92%
Egenkapital  
  
654.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.274.000 5.815.000 7.070.000 14.310.000 11.425.000
Resultat: 1.054.000 -251.000 -198.000 619.000 -175.000
Egenkapital: 626.000 83.000 -121.000 31.000 -123.000
Regnskap for  Frigstad Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.274.000 5.815.000 7.070.000 14.310.000 11.425.000
Driftskostnader -3.144.000 -5.946.000 -7.215.000 -13.627.000 -11.456.000
Driftsresultat 1.131.000 -131.000 -144.000 683.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 6.000 0 0
Finanskostnader -77.000 -121.000 -61.000 -64.000 -144.000
Finans -77.000 -121.000 -55.000 -64.000 -144.000
Resultat før skatt 1.054.000 -251.000 -198.000 619.000 -175.000
Skattekostnad -219.000 55.000 47.000 -169.000 28.000
Årsresultat 834.000 -196.000 -152.000 450.000 -148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 218.000 280.000 302.000 567.000
Sum omløpsmidler 2.429.000 2.194.000 1.604.000 2.646.000 2.877.000
Sum eiendeler 2.448.000 2.412.000 1.884.000 2.948.000 3.444.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 -339.000 -143.000 8.000 -146.000
Sum egenkapital 626.000 83.000 -121.000 31.000 -123.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.812.000 2.328.000 2.005.000 2.917.000 3.567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.447.000 2.411.000 1.884.000 2.947.000 3.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.047.000 5.900.000 7.608.000 13.635.000 11.506.000
Andre inntekter 227.000 -85.000 -538.000 675.000 -81.000
Driftsinntekter 4.274.000 5.815.000 7.070.000 14.310.000 11.425.000
Varekostnad -585.000 -2.999.000 -3.277.000 -7.574.000 -6.754.000
Lønninger -1.823.000 -2.010.000 -3.057.000 -4.673.000 -3.265.000
Avskrivning -30.000 -41.000 -47.000 -103.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -896.000 -834.000 -1.277.000 -1.323.000
Driftskostnader -3.144.000 -5.946.000 -7.215.000 -13.627.000 -11.456.000
Driftsresultat 1.131.000 -131.000 -144.000 683.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 6.000 0 0
Finanskostnader -77.000 -121.000 -61.000 -64.000 -144.000
Finans -77.000 -121.000 -55.000 -64.000 -144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 834.000 -196.000 -152.000 450.000 -148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 123.000 68.000 21.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 20.000 61.000 130.000 368.000
Sum varige driftsmidler 19.000 20.000 61.000 130.000 368.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 75.000 151.000 151.000 151.000
Sum anleggsmidler 19.000 218.000 280.000 302.000 567.000
Varebeholdning -13.000 -104.000 -227.000 511.000 0
Kundefordringer 1.365.000 1.198.000 998.000 511.000 1.338.000
Andre fordringer 938.000 945.000 763.000 1.553.000 1.157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 139.000 156.000 70.000 71.000 357.000
Sum omløpsmidler 2.429.000 2.194.000 1.604.000 2.646.000 2.877.000
Sum eiendeler 2.448.000 2.412.000 1.884.000 2.948.000 3.444.000
Sum opptjent egenkapital 203.000 -339.000 -143.000 8.000 -146.000
Sum egenkapital 626.000 83.000 -121.000 31.000 -123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 479.000 0 432.000 590.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 324.000 1.423.000 778.000 1.120.000 2.535.000
Betalbar skatt 0 0 0 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 363.000 473.000 413.000 635.000 497.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 646.000 433.000 383.000 540.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 1.812.000 2.328.000 2.005.000 2.917.000 3.567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.447.000 2.411.000 1.884.000 2.947.000 3.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 617.000 -134.000 -401.000 -271.000 -690.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.9 0.8 0.9
Soliditet 25.6 3.4 -6.4 1.1 -3.6
Resultatgrad 26.5 -2.3 4.8 -0.3
Rentedekningsgrad 14.7 -1.1 -2.4 10.7 -0.2
Gjeldsgrad 2.9 2 -16.6 94.1 -29.0
Total kapitalrentabilitet 46.2 -5.4 -7.3 23.2 -0.9
Signatur
30.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
TELLEFSEN SVEN IVAR
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex