Friluftsbarnehagene AS
Juridisk navn:  Friluftsbarnehagene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22689043
Hulebakveien 34 Sons Gate 2 Fax: 33390525
3145 Tjøme 654 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 964345848
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/1/1992 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kompetansesenteret for private barnehager as
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.39%
Resultat  
  
-122.22%
Egenkapital  
  
-101.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.038.000 5.215.000 5.708.000 8.975.000 10.161.000
Resultat: -6.000 27.000 -182.000 321.000 1.281.000
Egenkapital: -119.000 -59.000 -87.000 100.000 100.000
Regnskap for  Friluftsbarnehagene AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.038.000 5.215.000 5.708.000 8.975.000 10.161.000
Driftskostnader -5.044.000 -5.188.000 -5.890.000 -8.668.000 -8.908.000
Driftsresultat -6.000 27.000 -182.000 308.000 1.254.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 15.000 27.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 0 1.000 0 13.000 27.000
Resultat før skatt -6.000 27.000 -182.000 321.000 1.281.000
Skattekostnad 0 0 -5.000 -95.000 -352.000
Årsresultat -6.000 27.000 -187.000 226.000 929.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 88.000 105.000 165.000 207.000
Sum omløpsmidler 811.000 1.101.000 1.075.000 1.555.000 3.162.000
Sum eiendeler 858.000 1.189.000 1.180.000 1.720.000 3.369.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -159.000 -187.000 0 0
Sum egenkapital -119.000 -59.000 -87.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 95.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 977.000 1.248.000 1.171.000 1.620.000 3.269.000
Sum gjeld og egenkapital 858.000 1.189.000 1.179.000 1.720.000 3.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 877.000 826.000 938.000 1.474.000 1.835.000
Andre inntekter 4.161.000 4.389.000 4.769.000 7.501.000 8.326.000
Driftsinntekter 5.038.000 5.215.000 5.708.000 8.975.000 10.161.000
Varekostnad -44.000 -46.000 -62.000 -82.000 -106.000
Lønninger -3.942.000 -4.231.000 -4.693.000 -6.867.000 -7.248.000
Avskrivning -40.000 -33.000 -34.000 -40.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.018.000 -878.000 -1.101.000 -1.679.000 -1.521.000
Driftskostnader -5.044.000 -5.188.000 -5.890.000 -8.668.000 -8.908.000
Driftsresultat -6.000 27.000 -182.000 308.000 1.254.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 15.000 27.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 0 1.000 0 13.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -226.000 -1.062.000
Årsresultat -6.000 27.000 -187.000 226.000 929.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 88.000 105.000 161.000 200.000
Sum varige driftsmidler 47.000 88.000 105.000 161.000 200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 88.000 105.000 165.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 57.000 60.000 18.000 0
Andre fordringer 208.000 246.000 175.000 188.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 579.000 798.000 839.000 1.229.000 2.980.000
Sum omløpsmidler 811.000 1.101.000 1.075.000 1.555.000 3.162.000
Sum eiendeler 858.000 1.189.000 1.180.000 1.720.000 3.369.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -159.000 -187.000 0 0
Sum egenkapital -119.000 -59.000 -87.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 95.000 0 0
Leverandørgjeld 33.000 41.000 3.000 50.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 93.000 340.000
Skyldig offentlige avgifter 217.000 344.000 281.000 333.000 495.000
Utbytte 0 0 0 -226.000 -1.062.000
Annen kortsiktig gjeld 727.000 863.000 888.000 919.000 1.350.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 1.248.000 1.171.000 1.620.000 3.269.000
Sum gjeld og egenkapital 858.000 1.189.000 1.179.000 1.720.000 3.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -166.000 -147.000 -96.000 -65.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
Soliditet -13.9 -7.4 5.8 3.0
Resultatgrad -0.1 0.5 -3.2 3.4 12.3
Rentedekningsgrad 161.5
Gjeldsgrad -8.2 -21.2 -14.6 16.2 32.7
Total kapitalrentabilitet -0.7 2.4 -15.4 18.8 38.0
Signatur
13.09.2018
Prokurister
30.01.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex