Fryseriet Pub As
Juridisk navn:  Fryseriet Pub As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dønnaveien 947 Karlsholmveien 13 Fax:
8820 Dønna 8820 Dønna
Fylke: Kommune:
Nordland Dønna
Org.nr: 913344537
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.81%
Resultat  
  
-843.75%
Egenkapital  
  
-59.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 441.000 745.000 630.000 755.000 118.000
Resultat: -151.000 -16.000 -232.000 -21.000 -226.000
Egenkapital: 103.000 254.000 270.000 503.000 524.000
Regnskap for  Fryseriet Pub As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 441.000 745.000 630.000 755.000 118.000
Driftskostnader -463.000 -629.000 -660.000 -603.000 -238.000
Driftsresultat -21.000 115.000 -29.000 152.000 -120.000
Finansinntekter 0 0 7.000 1.000 0
Finanskostnader -131.000 -131.000 -210.000 -174.000 -106.000
Finans -131.000 -131.000 -203.000 -173.000 -106.000
Resultat før skatt -151.000 -16.000 -232.000 -21.000 -226.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 -16.000 -232.000 -21.000 -226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.419.000 3.468.000
Sum omløpsmidler 234.000 263.000 169.000 178.000 749.000
Sum eiendeler 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000 4.217.000
Sum opptjent egenkapital -647.000 -496.000 -480.000 -247.000 -226.000
Sum egenkapital 103.000 254.000 270.000 503.000 524.000
Sum langsiktig gjeld 2.234.000 2.293.000 2.346.000 2.373.000 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 794.000 787.000 721.000 3.693.000
Sum gjeld og egenkapital 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000 4.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 409.000 745.000 630.000 755.000 118.000
Andre inntekter 32.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 441.000 745.000 630.000 755.000 118.000
Varekostnad -90.000 -101.000 -131.000 -156.000 -38.000
Lønninger -21.000 -61.000 -80.000 -63.000 -30.000
Avskrivning -160.000 -156.000 -160.000 -158.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -311.000 -289.000 -226.000 -145.000
Driftskostnader -463.000 -629.000 -660.000 -603.000 -238.000
Driftsresultat -21.000 115.000 -29.000 152.000 -120.000
Finansinntekter 0 0 7.000 1.000 0
Finanskostnader -131.000 -131.000 -210.000 -174.000 -106.000
Finans -131.000 -131.000 -203.000 -173.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 -16.000 -232.000 -21.000 -226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.394.000 3.468.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.394.000 3.468.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 25.000 0
Sum anleggsmidler 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.419.000 3.468.000
Varebeholdning 151.000 151.000 93.000 52.000 108.000
Kundefordringer 3.000 14.000 27.000 43.000 0
Andre fordringer 6.000 25.000 6.000 -6.000 275.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 73.000 43.000 89.000 367.000
Sum omløpsmidler 234.000 263.000 169.000 178.000 749.000
Sum eiendeler 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000 4.217.000
Sum opptjent egenkapital -647.000 -496.000 -480.000 -247.000 -226.000
Sum egenkapital 103.000 254.000 270.000 503.000 524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 25.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.234.000 2.293.000 2.346.000 2.373.000 0
Leverandørgjeld 275.000 256.000 287.000 330.000 772.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 4.000 0 3.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 534.000 533.000 475.000 389.000 2.921.000
Sum kortsiktig gjeld 815.000 794.000 787.000 721.000 3.693.000
Sum gjeld og egenkapital 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000 4.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -581.000 -531.000 -618.000 -543.000 -2.944.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 3.3 7.6 7.9 14.0 12.4
Resultatgrad -4.8 15.4 -4.6 20.1 -101.7
Rentedekningsgrad -0.2 0.9 -0.1 0.9 -1.1
Gjeldsgrad 29.6 12.2 11.6 6.2 7.0
Total kapitalrentabilitet -0.7 3.4 -0.6 4.3 -2.8
Signatur
11.03.2014
SIGNATUR I FELLESSKAP
SIVERTSEN SVEIN GUNNAR
OLSSON ANN-MARIE JOHANNE
SIVERTSEN TRINE VANG
Prokurister
11.03.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex