Gaute Ånestad AS
Juridisk navn:  Gaute Ånestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51217391
Jonas Lies Gate 2A Jonas Lies Gate 2A Fax:
4319 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 988269824
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kittelsen Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
31.48%
Resultat  
  
119.53%
Egenkapital  
  
68.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 852.000 648.000 1.961.000 2.082.000 2.126.000
Resultat: 1.023.000 466.000 1.210.000 524.000 1.891.000
Egenkapital: 1.370.000 812.000 1.170.000 467.000 1.736.000
Regnskap for  Gaute Ånestad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 852.000 648.000 1.961.000 2.082.000 2.126.000
Driftskostnader -59.000 -106.000 -903.000 -1.451.000 -363.000
Driftsresultat 793.000 541.000 1.058.000 631.000 1.764.000
Finansinntekter 231.000 -75.000 155.000 -40.000 143.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -66.000 -16.000
Finans 231.000 -75.000 152.000 -106.000 127.000
Resultat før skatt 1.023.000 466.000 1.210.000 524.000 1.891.000
Skattekostnad -174.000 -123.000 -257.000 -164.000 -479.000
Årsresultat 848.000 343.000 952.000 361.000 1.412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 23.000 30.000 39.000
Sum omløpsmidler 1.682.000 1.077.000 1.542.000 823.000 2.466.000
Sum eiendeler 1.682.000 1.077.000 1.565.000 853.000 2.505.000
Sum opptjent egenkapital 1.270.000 712.000 1.070.000 367.000 1.636.000
Sum egenkapital 1.370.000 812.000 1.170.000 467.000 1.736.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 51.000 0 87.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 271.000 215.000 395.000 299.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 1.682.000 1.078.000 1.565.000 853.000 2.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 852.000 260.000 1.961.000 2.082.000 2.126.000
Andre inntekter 0 388.000 0 0 0
Driftsinntekter 852.000 648.000 1.961.000 2.082.000 2.126.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 140.000 -2.000 -588.000 -1.159.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -104.000 -315.000 -292.000 -331.000
Driftskostnader -59.000 -106.000 -903.000 -1.451.000 -363.000
Driftsresultat 793.000 541.000 1.058.000 631.000 1.764.000
Finansinntekter 231.000 -75.000 155.000 -40.000 143.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -66.000 -16.000
Finans 231.000 -75.000 152.000 -106.000 127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -70.000 -20.000 0 0 0
Årsresultat 848.000 343.000 952.000 361.000 1.412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 23.000 30.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 23.000 30.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 0 0 0 32.000
Andre fordringer 64.000 26.000 3.000 64.000 187.000
Sum investeringer 1.420.000 1.024.000 1.197.000 335.000 2.011.000
Kasse, bank 169.000 27.000 342.000 425.000 236.000
Sum omløpsmidler 1.682.000 1.077.000 1.542.000 823.000 2.466.000
Sum eiendeler 1.682.000 1.077.000 1.565.000 853.000 2.505.000
Sum opptjent egenkapital 1.270.000 712.000 1.070.000 367.000 1.636.000
Sum egenkapital 1.370.000 812.000 1.170.000 467.000 1.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 51.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 51.000 0 87.000 151.000
Leverandørgjeld 0 4.000 1.000 1.000 4.000
Betalbar skatt 185.000 49.000 250.000 154.000 468.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 18.000 20.000 20.000 20.000
Utbytte -70.000 -20.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 123.000 123.000 124.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 271.000 215.000 395.000 299.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 1.682.000 1.078.000 1.565.000 853.000 2.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.411.000 862.000 1.147.000 524.000 1.848.000
Likviditetsgrad 1 6.2 5 3.9 2.8 4.0
Likviditetsgrad 2 6.2 5 3.9 2.8 4.0
Soliditet 81.5 75.3 74.8 54.7 69.3
Resultatgrad 93.1 83.5 5 30.3 83.0
Rentedekningsgrad 352.7 9.6 119.2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 60.9 43.2 77.5 69.3 76.1
Signatur
13.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex