Geologisk As
Juridisk navn:  Geologisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kopperudvegen 40 Kopperudvegen 40 Fax:
2055 Nordkisa 2055 Nordkisa
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 918795278
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -6.000
Egenkapital: 0 24.000
Regnskap for  Geologisk As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 24.000
Sum eiendeler 0 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 -6.000
Sum egenkapital 0 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000
Driftskostnader 0 -6.000
Driftsresultat 0 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 30.000
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 24.000
Sum eiendeler 0 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 -6.000
Sum egenkapital 0 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
03.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex