Gisha Holding As
Juridisk navn:  Gisha Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hofstadgata 60D Hofstadgata 60D Fax:
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 994801872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.53%
Resultat  
  
86.73%
Egenkapital  
  
-12.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.866.000 6.554.000 2.039.000 1.249.000 0
Resultat: -647.000 -4.877.000 -395.000 85.000 0
Egenkapital: -5.773.000 -5.131.000 -254.000 141.000 66.000
Regnskap for  Gisha Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.866.000 6.554.000 2.039.000 1.249.000 0
Driftskostnader -2.416.000 -11.392.000 -2.388.000 -1.163.000 0
Driftsresultat -550.000 -4.839.000 -349.000 86.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -97.000 -39.000 -45.000 -2.000 0
Finans -96.000 -38.000 -45.000 -2.000 0
Resultat før skatt -647.000 -4.877.000 -395.000 85.000 0
Skattekostnad 4.000 0 0 -10.000 0
Årsresultat -642.000 -4.877.000 -395.000 74.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.000 384.000 100.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.572.000 2.067.000 596.000 481.000 84.000
Sum eiendeler 1.914.000 2.451.000 696.000 481.000 84.000
Sum opptjent egenkapital -5.874.000 -5.232.000 -355.000 40.000 -34.000
Sum egenkapital -5.773.000 -5.131.000 -254.000 141.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 278.000 336.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.410.000 7.246.000 950.000 341.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 2.451.000 696.000 482.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.545.000 4.376.000 1.924.000 1.162.000 0
Andre inntekter 321.000 2.178.000 116.000 87.000 0
Driftsinntekter 1.866.000 6.554.000 2.039.000 1.249.000 0
Varekostnad -646.000 -862.000 -1.495.000 -1.037.000 0
Lønninger -645.000 -811.000 -251.000 0 0
Avskrivning -67.000 -88.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.058.000 -9.631.000 -642.000 -126.000 0
Driftskostnader -2.416.000 -11.392.000 -2.388.000 -1.163.000 0
Driftsresultat -550.000 -4.839.000 -349.000 86.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -97.000 -39.000 -45.000 -2.000 0
Finans -96.000 -38.000 -45.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -642.000 -4.877.000 -395.000 74.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 279.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 212.000 279.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 130.000 105.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 342.000 384.000 100.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.397.000 869.000 362.000 323.000 0
Andre fordringer 34.000 969.000 5.000 76.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 72.000 73.000 69.000 0
Sum omløpsmidler 1.572.000 2.067.000 596.000 481.000 84.000
Sum eiendeler 1.914.000 2.451.000 696.000 481.000 84.000
Sum opptjent egenkapital -5.874.000 -5.232.000 -355.000 40.000 -34.000
Sum egenkapital -5.773.000 -5.131.000 -254.000 141.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 278.000 336.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.250.000 5.314.000 267.000 287.000 2.000
Betalbar skatt 7.000 7.000 11.000 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 79.000 24.000 26.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.113.000 1.847.000 648.000 17.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 7.410.000 7.246.000 950.000 341.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 2.451.000 696.000 482.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.838.000 -5.179.000 -354.000 140.000 67.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.6 1.4 4.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.6 1.5 5.0
Soliditet -301.5 -209.3 -36.5 29.3 79.5
Resultatgrad -29.5 -73.8 -17.1 6.9
Rentedekningsgrad -5.7 -124.1 -7.8 43.0
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -3.7 2.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -28.7 -197.4 -50.1 17.8 0.0
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex