Godtanna Tannlegeteam AS
Juridisk navn:  Godtanna Tannlegeteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67141082
Bryggeveien 12 Bryggeveien 12 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 991761985
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/13/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Toka Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.63%
Resultat  
  
693.29%
Egenkapital  
  
-43.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.534.000 9.110.000 21.221.000 18.278.000 17.911.000
Resultat: 3.008.000 -507.000 7.177.000 1.214.000 1.465.000
Egenkapital: 879.000 1.560.000 1.970.000 1.110.000 2.752.000
Regnskap for  Godtanna Tannlegeteam AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.534.000 9.110.000 21.221.000 18.278.000 17.911.000
Driftskostnader -7.521.000 -9.653.000 -14.100.000 -17.070.000 -16.419.000
Driftsresultat 3.013.000 -543.000 7.121.000 1.208.000 1.492.000
Finansinntekter 6.000 49.000 57.000 17.000 22.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 0 -12.000 -50.000
Finans -5.000 36.000 57.000 5.000 -28.000
Resultat før skatt 3.008.000 -507.000 7.177.000 1.214.000 1.465.000
Skattekostnad -689.000 97.000 -1.817.000 -356.000 -399.000
Årsresultat 2.319.000 -410.000 5.360.000 858.000 1.066.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 929.000 2.408.000 1.666.000 2.777.000 3.786.000
Sum omløpsmidler 2.484.000 1.245.000 8.051.000 3.317.000 2.815.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.653.000 9.717.000 6.094.000 6.601.000
Sum opptjent egenkapital 779.000 1.460.000 1.870.000 1.010.000 2.652.000
Sum egenkapital 879.000 1.560.000 1.970.000 1.110.000 2.752.000
Sum langsiktig gjeld 156.000 1.000.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.378.000 1.093.000 7.746.000 4.984.000 3.849.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.653.000 9.716.000 6.094.000 6.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.488.000 9.090.000 15.138.000 18.278.000 17.911.000
Andre inntekter 3.046.000 20.000 6.082.000 0 0
Driftsinntekter 10.534.000 9.110.000 21.221.000 18.278.000 17.911.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.382.000 -5.493.000 -8.702.000 -9.743.000 -9.049.000
Avskrivning -847.000 -814.000 -891.000 -1.162.000 -1.352.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.292.000 -3.346.000 -4.507.000 -6.165.000 -6.018.000
Driftskostnader -7.521.000 -9.653.000 -14.100.000 -17.070.000 -16.419.000
Driftsresultat 3.013.000 -543.000 7.121.000 1.208.000 1.492.000
Finansinntekter 6.000 49.000 57.000 17.000 22.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 0 -12.000 -50.000
Finans -5.000 36.000 57.000 5.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 -4.500.000 -1.500.000 -1.000.000
Årsresultat 2.319.000 -410.000 5.360.000 858.000 1.066.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 714.000 833.000 964.000 1.169.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 929.000 1.694.000 833.000 1.813.000 2.618.000
Sum varige driftsmidler 929.000 1.694.000 833.000 1.813.000 2.618.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 929.000 2.408.000 1.666.000 2.777.000 3.786.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 153.000 292.000 146.000 158.000
Andre fordringer 1.083.000 60.000 2.205.000 65.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.365.000 1.032.000 5.553.000 3.107.000 2.595.000
Sum omløpsmidler 2.484.000 1.245.000 8.051.000 3.317.000 2.815.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.653.000 9.717.000 6.094.000 6.601.000
Sum opptjent egenkapital 779.000 1.460.000 1.870.000 1.010.000 2.652.000
Sum egenkapital 879.000 1.560.000 1.970.000 1.110.000 2.752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 156.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 156.000 1.000.000 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 98.000 137.000 354.000 251.000
Betalbar skatt 35.000 0 1.912.000 395.000 399.000
Skyldig offentlige avgifter 286.000 453.000 552.000 898.000 904.000
Utbytte -3.000.000 0 -4.500.000 -1.500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 422.000 541.000 5.144.000 3.337.000 2.295.000
Sum kortsiktig gjeld 2.378.000 1.093.000 7.746.000 4.984.000 3.849.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.653.000 9.716.000 6.094.000 6.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 152.000 305.000 -1.667.000 -1.034.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 0.7 0.8
Soliditet 25.8 42.7 20.3 18.2 41.7
Resultatgrad 28.6 33.6 6.6 8.3
Rentedekningsgrad 273.9 -41.8 102.1 30.3
Gjeldsgrad 2.9 1.3 3.9 4.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 88.5 -13.5 73.9 20.1 22.9
Signatur
11.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex