Gothard Høyen Eiendommer AS
Juridisk navn:  Gothard Høyen Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62341755
Ridabuvegen 1 Ridabuvegen 1 Fax: 62352979
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 993426326
Aksjekapital: 2.110.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/19/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.76%
Resultat  
  
-37.89%
Egenkapital  
  
-3.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.911.000 2.242.000 2.180.000 1.933.000 1.901.000
Resultat: -131.000 -95.000 -115.000 -32.000 2.881.000
Egenkapital: 3.528.000 3.659.000 5.754.000 5.869.000 5.902.000
Regnskap for  Gothard Høyen Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.911.000 2.242.000 2.180.000 1.933.000 1.901.000
Driftskostnader -3.094.000 -2.647.000 -2.519.000 -2.942.000 -3.103.000
Driftsresultat -1.183.000 -404.000 -339.000 -1.009.000 -1.203.000
Finansinntekter 1.053.000 311.000 225.000 977.000 4.088.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 0 -4.000
Finans 1.051.000 309.000 224.000 977.000 4.084.000
Resultat før skatt -131.000 -95.000 -115.000 -32.000 2.881.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -2.000
Årsresultat -131.000 -95.000 -115.000 -33.000 2.879.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.774.000 1.896.000 2.018.000 2.140.000 2.261.000
Sum omløpsmidler 5.263.000 5.490.000 5.224.000 5.660.000 10.691.000
Sum eiendeler 7.037.000 7.386.000 7.242.000 7.800.000 12.952.000
Sum opptjent egenkapital 1.418.000 1.549.000 3.644.000 3.759.000 3.792.000
Sum egenkapital 3.528.000 3.659.000 5.754.000 5.869.000 5.902.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 3.727.000 1.487.000 1.930.000 7.051.000
Sum gjeld og egenkapital 7.038.000 7.386.000 7.241.000 7.799.000 12.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.911.000 2.242.000 2.180.000 1.933.000 1.901.000
Driftsinntekter 1.911.000 2.242.000 2.180.000 1.933.000 1.901.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.347.000 -1.163.000 -1.167.000 -1.070.000 -1.066.000
Avskrivning -122.000 -122.000 -122.000 -122.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.625.000 -1.362.000 -1.230.000 -1.750.000 -1.949.000
Driftskostnader -3.094.000 -2.647.000 -2.519.000 -2.942.000 -3.103.000
Driftsresultat -1.183.000 -404.000 -339.000 -1.009.000 -1.203.000
Finansinntekter 1.053.000 311.000 225.000 977.000 4.088.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 0 -4.000
Finans 1.051.000 309.000 224.000 977.000 4.084.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat -131.000 -95.000 -115.000 -33.000 2.879.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 568.000 619.000 669.000 720.000 771.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 113.000 184.000 255.000 326.000
Sum varige driftsmidler 609.000 731.000 853.000 975.000 1.096.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.165.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000
Sum anleggsmidler 1.774.000 1.896.000 2.018.000 2.140.000 2.261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 213.000 298.000 23.000 8.000 16.000
Andre fordringer 1.120.000 398.000 312.000 1.063.000 4.043.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.930.000 4.130.000 4.423.000 4.590.000 6.632.000
Sum omløpsmidler 5.263.000 5.490.000 5.224.000 5.660.000 10.691.000
Sum eiendeler 7.037.000 7.386.000 7.242.000 7.800.000 12.952.000
Sum opptjent egenkapital 1.418.000 1.549.000 3.644.000 3.759.000 3.792.000
Sum egenkapital 3.528.000 3.659.000 5.754.000 5.869.000 5.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 32.000 2.000 25.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 92.000 78.000 81.000 78.000
Utbytte 0 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.325.000 1.603.000 1.408.000 1.824.000 6.874.000
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 3.727.000 1.487.000 1.930.000 7.051.000
Sum gjeld og egenkapital 7.038.000 7.386.000 7.241.000 7.799.000 12.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.753.000 1.763.000 3.737.000 3.730.000 3.640.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 3.5 2.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 3.5 2.9 1.6
Soliditet 50.1 49.5 79.5 75.3 45.6
Resultatgrad -61.9 -15.6 -52.2 -63.3
Rentedekningsgrad -591.5 721.3
Gjeldsgrad 1 1 0.3 0.3 1.2
Total kapitalrentabilitet -1.8 -1.3 -1.6 -0.4 22.3
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex