Gudbrandsdal Industrier AS
Juridisk navn:  Gudbrandsdal Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99264200
Randkleivgata 10 Randkleivgata 10 Fax: 61284201
2630 Ringebu 2630 Ringebu
Fylke: Kommune:
Oppland Ringebu
Org.nr: 819703302
Aksjekapital: 13.850.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/3/1970 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.85%
Resultat  
  
145.26%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.407.000 30.902.000 44.842.000 53.979.000 39.558.000
Resultat: 186.000 -411.000 -2.784.000 -793.000 446.000
Egenkapital: 11.120.000 10.934.000 11.345.000 14.130.000 14.922.000
Regnskap for  Gudbrandsdal Industrier AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.407.000 30.902.000 44.842.000 53.979.000 39.558.000
Driftskostnader -11.546.000 -30.825.000 -47.234.000 -54.292.000 -38.800.000
Driftsresultat 862.000 76.000 -2.390.000 -313.000 758.000
Finansinntekter -311.000 -109.000 12.000 244.000 183.000
Finanskostnader -364.000 -378.000 -407.000 -723.000 -495.000
Finans -675.000 -487.000 -395.000 -479.000 -312.000
Resultat før skatt 186.000 -411.000 -2.784.000 -793.000 446.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 186.000 -411.000 -2.784.000 -793.000 446.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.044.000 15.408.000 11.543.000 13.078.000 13.802.000
Sum omløpsmidler 3.402.000 4.340.000 10.641.000 12.869.000 14.031.000
Sum eiendeler 17.446.000 19.748.000 22.184.000 25.947.000 27.833.000
Sum opptjent egenkapital -2.730.000 -2.916.000 -2.505.000 280.000 1.072.000
Sum egenkapital 11.120.000 10.934.000 11.345.000 14.130.000 14.922.000
Sum langsiktig gjeld 2.622.000 3.104.000 3.354.000 4.416.000 5.486.000
Sum kortsiktig gjeld 3.705.000 5.710.000 7.485.000 7.402.000 7.424.000
Sum gjeld og egenkapital 17.447.000 19.748.000 22.184.000 25.948.000 27.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 18.710.000 29.236.000 38.827.000 21.963.000
Andre inntekter 11.984.000 3.379.000 0 0 2.130.000
Driftsinntekter 12.407.000 30.902.000 44.842.000 53.979.000 39.558.000
Varekostnad -5.692.000 -9.557.000 -11.481.000 -18.237.000 -9.015.000
Lønninger -2.356.000 -13.332.000 -24.696.000 -26.228.000 -21.640.000
Avskrivning -1.004.000 -1.502.000 -1.631.000 -1.751.000 -1.845.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.494.000 -6.434.000 -7.580.000 -9.170.000 -7.433.000
Driftskostnader -11.546.000 -30.825.000 -47.234.000 -54.292.000 -38.800.000
Driftsresultat 862.000 76.000 -2.390.000 -313.000 758.000
Finansinntekter -311.000 -109.000 12.000 244.000 183.000
Finanskostnader -364.000 -378.000 -407.000 -723.000 -495.000
Finans -675.000 -487.000 -395.000 -479.000 -312.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 186.000 -411.000 -2.784.000 -793.000 446.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.538.000 9.498.000 10.605.000 11.700.000 12.290.000
Maskiner anlegg 9.000 11.000 662.000 848.000 1.238.000
Driftsløsøre 7.000 50.000 276.000 530.000 274.000
Sum varige driftsmidler 8.554.000 9.559.000 11.543.000 13.078.000 13.802.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.490.000 5.849.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.044.000 15.408.000 11.543.000 13.078.000 13.802.000
Varebeholdning 0 0 6.262.000 7.746.000 7.382.000
Kundefordringer 13.000 1.789.000 2.521.000 2.695.000 3.909.000
Andre fordringer 3.266.000 2.239.000 471.000 1.050.000 1.450.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 313.000 1.387.000 1.378.000 1.290.000
Sum omløpsmidler 3.402.000 4.340.000 10.641.000 12.869.000 14.031.000
Sum eiendeler 17.446.000 19.748.000 22.184.000 25.947.000 27.833.000
Sum opptjent egenkapital -2.730.000 -2.916.000 -2.505.000 280.000 1.072.000
Sum egenkapital 11.120.000 10.934.000 11.345.000 14.130.000 14.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.626.000 2.267.000 511.000 722.000 1.288.000
Sum langsiktig gjeld 2.622.000 3.104.000 3.354.000 4.416.000 5.486.000
Leverandørgjeld 178.000 651.000 1.061.000 1.324.000 1.723.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 183.000 757.000 1.878.000 2.446.000 1.255.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 718.000 2.035.000 4.035.000 2.910.000 3.159.000
Sum kortsiktig gjeld 3.705.000 5.710.000 7.485.000 7.402.000 7.424.000
Sum gjeld og egenkapital 17.447.000 19.748.000 22.184.000 25.948.000 27.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -303.000 -1.370.000 3.156.000 5.467.000 6.607.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.4 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.6 0.7 0.9
Soliditet 63.7 55.4 51.1 54.5 53.6
Resultatgrad 6.9 0.2 -5.3 -0.6 1.9
Rentedekningsgrad 2.4 0.2 -5.9 -0.1 1.9
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.2 -0.2 -10.7 -0.3 3.4
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM ELLER NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex