Gullruten
Juridisk navn:  Gullruten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90181476
Postboks 2900 Solli c/o Virke Produsentforeningen Henrik Ibsens gate 90 Fax: 23119316
0230 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980520528
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nous As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.71%
Resultat  
  
334.93%
Egenkapital  
  
91.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.194.000 4.165.000 4.089.000 3.871.000 4.621.000
Resultat: 834.000 -355.000 192.000 -195.000 -32.000
Egenkapital: 1.744.000 910.000 1.265.000 1.073.000 1.268.000
Regnskap for  Gullruten
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.194.000 4.165.000 4.089.000 3.871.000 4.621.000
Driftskostnader -4.354.000 -4.517.000 -3.902.000 -4.060.000 -4.655.000
Driftsresultat 840.000 -352.000 187.000 -189.000 -34.000
Finansinntekter 2.000 2.000 7.000 2.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -1.000 -8.000 -1.000
Finans -5.000 -3.000 6.000 -6.000 1.000
Resultat før skatt 834.000 -355.000 192.000 -195.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 834.000 -355.000 192.000 -195.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.878.000 1.061.000 1.384.000 1.131.000 1.324.000
Sum eiendeler 1.878.000 1.061.000 1.384.000 1.131.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 1.694.000 860.000 1.215.000 1.023.000 1.218.000
Sum egenkapital 1.744.000 910.000 1.265.000 1.073.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134.000 151.000 119.000 58.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.878.000 1.061.000 1.384.000 1.131.000 1.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.134.000 4.156.000 4.061.000 3.849.000 4.621.000
Andre inntekter 1.060.000 9.000 28.000 22.000 0
Driftsinntekter 5.194.000 4.165.000 4.089.000 3.871.000 4.621.000
Varekostnad -4.081.000 -3.972.000 -3.666.000 -3.731.000 -4.408.000
Lønninger -133.000 -108.000 -95.000 -80.000 -100.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -437.000 -141.000 -249.000 -147.000
Driftskostnader -4.354.000 -4.517.000 -3.902.000 -4.060.000 -4.655.000
Driftsresultat 840.000 -352.000 187.000 -189.000 -34.000
Finansinntekter 2.000 2.000 7.000 2.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -1.000 -8.000 -1.000
Finans -5.000 -3.000 6.000 -6.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 834.000 -355.000 192.000 -195.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 82.000 107.000 53.000 91.000
Andre fordringer 115.000 9.000 464.000 486.000 299.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.719.000 970.000 813.000 591.000 935.000
Sum omløpsmidler 1.878.000 1.061.000 1.384.000 1.131.000 1.324.000
Sum eiendeler 1.878.000 1.061.000 1.384.000 1.131.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 1.694.000 860.000 1.215.000 1.023.000 1.218.000
Sum egenkapital 1.744.000 910.000 1.265.000 1.073.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 60.000 49.000 9.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 41.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 91.000 70.000 8.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 151.000 119.000 58.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.878.000 1.061.000 1.384.000 1.131.000 1.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.744.000 910.000 1.265.000 1.073.000 1.268.000
Likviditetsgrad 1 1 7 11.6 19.5 23.6
Likviditetsgrad 2 1 7 11.6 19.5 23.7
Soliditet 92.9 85.8 91.4 94.9 95.8
Resultatgrad 16.2 -8.5 4.6 -4.9 -0.7
Rentedekningsgrad 1 -70.4 1 -23.6 -32.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 44.8 - 1 -16.5 -2.4
Signatur
13.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex