Gustav Berglanns Legat
Juridisk navn:  Gustav Berglanns Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sosialkontoret Sosialkontoret Fax:
8380 Ramberg 8380 Ramberg
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 975774341
Aksjekapital: 377.000 NOK
Etableringsdato: 12/6/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Kommunerevisjonen I Lofoten
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -4.000 -6.000 -4.000 3.000
Egenkapital: 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Regnskap for  Gustav Berglanns Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -9.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -8.000 -9.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 9.000
Resultat før skatt -4.000 -4.000 -6.000 -4.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -6.000 -4.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Sum eiendeler 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -9.000 -5.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -9.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -8.000 -9.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 5.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -4.000 -6.000 -4.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Sum omløpsmidler 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Sum eiendeler 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 377.000 381.000 385.000 391.000 395.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 -1.6 -1.0 1.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex