Hægeland Tomteutvikling As
Juridisk navn:  Hægeland Tomteutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o A. Svaland Setesdalsvegen 963 Setesdalsvegen 963 Fax:
4720 Hægeland 4720 Hægeland
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 912106306
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-147.01%
Egenkapital  
  
-13.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 2.575.000 7.282.000 0 4.955.000
Resultat: -181.000 385.000 1.071.000 -157.000 1.263.000
Egenkapital: 1.197.000 1.377.000 1.204.000 737.000 889.000
Regnskap for  Hægeland Tomteutvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 2.575.000 7.282.000 0 4.955.000
Driftskostnader -65.000 -2.105.000 -6.099.000 -77.000 -3.691.000
Driftsresultat -65.000 470.000 1.184.000 -77.000 1.265.000
Finansinntekter 14.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -130.000 -87.000 -114.000 -81.000 -3.000
Finans -116.000 -85.000 -113.000 -81.000 -2.000
Resultat før skatt -181.000 385.000 1.071.000 -157.000 1.263.000
Skattekostnad 1.000 -89.000 -224.000 5.000 -335.000
Årsresultat -179.000 296.000 847.000 -153.000 928.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.425.000 3.725.000 3.477.000 3.169.000 3.696.000
Sum eiendeler 3.425.000 3.725.000 3.477.000 3.169.000 3.696.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.357.000 1.184.000 717.000 869.000
Sum egenkapital 1.197.000 1.377.000 1.204.000 737.000 889.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000 322.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 2.347.000 2.270.000 2.111.000 2.549.000
Sum gjeld og egenkapital 3.424.000 3.725.000 3.477.000 3.170.000 3.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.575.000 7.237.000 0 4.955.000
Andre inntekter 0 0 44.000 0 0
Driftsinntekter 0 2.575.000 7.282.000 0 4.955.000
Varekostnad 0 -2.029.000 -5.986.000 0 -3.548.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -76.000 -113.000 -77.000 -143.000
Driftskostnader -65.000 -2.105.000 -6.099.000 -77.000 -3.691.000
Driftsresultat -65.000 470.000 1.184.000 -77.000 1.265.000
Finansinntekter 14.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -130.000 -87.000 -114.000 -81.000 -3.000
Finans -116.000 -85.000 -113.000 -81.000 -2.000
Konsernbidrag 0 -123.000 -380.000 0 -47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -179.000 296.000 847.000 -153.000 928.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.214.000 2.044.000 2.429.000 3.131.000 1.453.000
Kundefordringer 0 0 0 0 2.071.000
Andre fordringer 713.000 0 7.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 1.149.000 859.000 38.000 166.000
Sum omløpsmidler 3.425.000 3.725.000 3.477.000 3.169.000 3.696.000
Sum eiendeler 3.425.000 3.725.000 3.477.000 3.169.000 3.696.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.357.000 1.184.000 717.000 869.000
Sum egenkapital 1.197.000 1.377.000 1.204.000 737.000 889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 3.000 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.225.000 2.291.000 1.639.000 2.110.000 1.971.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000 322.000 259.000
Leverandørgjeld 0 0 197.000 0 164.000
Betalbar skatt 0 53.000 101.000 0 312.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 334.000 0 101.000
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 2.347.000 2.270.000 2.111.000 2.549.000
Sum gjeld og egenkapital 3.424.000 3.725.000 3.477.000 3.170.000 3.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.198.000 1.378.000 1.207.000 1.058.000 1.147.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.5 0 0.9
Soliditet 3 3 34.6 23.2 24.0
Resultatgrad 18.3 16.3 25.5
Rentedekningsgrad -0.5 5.4 10.4 422.0
Gjeldsgrad 1.9 1.7 1.9 3.3 3.2
Total kapitalrentabilitet -1.5 12.7 34.1 -2.4 34.2
Signatur
24.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex