Hønefoss Og Ringerike Rideklubb
Juridisk navn:  Hønefoss Og Ringerike Rideklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32124710
Askveien 86 Askveien 86 Fax:
3519 Hønefoss 3519 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 984308256
Aksjekapital: 1.035.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/3/1969 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.28%
Resultat  
  
184.97%
Egenkapital  
  
265.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.231.000 4.613.000 4.305.000 4.564.000 4.184.000
Resultat: 130.000 -153.000 -235.000 -27.000 -325.000
Egenkapital: 81.000 -49.000 118.000 366.000 435.000
Regnskap for  Hønefoss Og Ringerike Rideklubb
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.231.000 4.613.000 4.305.000 4.564.000 4.184.000
Driftskostnader -3.898.000 -4.707.000 -4.364.000 -4.383.000 -4.263.000
Driftsresultat 333.000 -95.000 -59.000 180.000 -79.000
Finansinntekter 0 136.000 11.000 10.000 14.000
Finanskostnader -204.000 -194.000 -186.000 -217.000 -260.000
Finans -204.000 -58.000 -175.000 -207.000 -246.000
Resultat før skatt 130.000 -153.000 -235.000 -27.000 -325.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 -153.000 -235.000 -27.000 -325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.743.000 5.032.000 5.252.000 5.279.000 5.639.000
Sum omløpsmidler 214.000 171.000 141.000 302.000 368.000
Sum eiendeler 4.957.000 5.203.000 5.393.000 5.581.000 6.007.000
Sum opptjent egenkapital -954.000 -1.084.000 -932.000 -696.000 -670.000
Sum egenkapital 81.000 -49.000 118.000 366.000 435.000
Sum langsiktig gjeld 4.155.000 4.077.000 4.243.000 4.488.000 4.588.000
Sum kortsiktig gjeld 722.000 1.176.000 1.032.000 727.000 984.000
Sum gjeld og egenkapital 4.958.000 5.204.000 5.393.000 5.581.000 6.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.035.000 0 4.102.000 4.311.000 4.150.000
Andre inntekter 196.000 4.613.000 204.000 253.000 34.000
Driftsinntekter 4.231.000 4.613.000 4.305.000 4.564.000 4.184.000
Varekostnad -1.785.000 -2.135.000 0 -2.183.000 -2.231.000
Lønninger -517.000 -257.000 -476.000 -510.000 -384.000
Avskrivning -288.000 -315.000 -372.000 -360.000 -310.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.308.000 -2.000.000 -3.516.000 -1.330.000 -1.338.000
Driftskostnader -3.898.000 -4.707.000 -4.364.000 -4.383.000 -4.263.000
Driftsresultat 333.000 -95.000 -59.000 180.000 -79.000
Finansinntekter 0 136.000 11.000 10.000 14.000
Finanskostnader -204.000 -194.000 -186.000 -217.000 -260.000
Finans -204.000 -58.000 -175.000 -207.000 -246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 -153.000 -235.000 -27.000 -325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.539.000 4.957.000 5.177.000 5.204.000 5.529.000
Maskiner anlegg 0 75.000 75.000 0 0
Driftsløsøre 204.000 0 0 75.000 109.000
Sum varige driftsmidler 4.743.000 5.032.000 5.252.000 5.279.000 5.639.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.743.000 5.032.000 5.252.000 5.279.000 5.639.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 72.000 16.000 22.000 81.000
Andre fordringer 22.000 26.000 28.000 98.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 73.000 96.000 181.000 237.000
Sum omløpsmidler 214.000 171.000 141.000 302.000 368.000
Sum eiendeler 4.957.000 5.203.000 5.393.000 5.581.000 6.007.000
Sum opptjent egenkapital -954.000 -1.084.000 -932.000 -696.000 -670.000
Sum egenkapital 81.000 -49.000 118.000 366.000 435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 356.000 501.000 495.000 181.000 482.000
Sum langsiktig gjeld 4.155.000 4.077.000 4.243.000 4.488.000 4.588.000
Leverandørgjeld 238.000 385.000 319.000 388.000 335.000
Betalbar skatt 0 0 0 70.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 0 48.000 88.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 289.000 170.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 722.000 1.176.000 1.032.000 727.000 984.000
Sum gjeld og egenkapital 4.958.000 5.204.000 5.393.000 5.581.000 6.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -508.000 -1.005.000 -891.000 -425.000 -616.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.5 0.4
Soliditet 1.6 -0.9 2.2 6.6 7.2
Resultatgrad 7.9 -2.1 -1.4 3.9 -1.9
Rentedekningsgrad 1.6 -0.5 -0.3 0.9 -0.3
Gjeldsgrad 60.2 -107.2 44.7 14.2 12.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 0.8 -0.9 3.4 -1.1
Signatur
06.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex