Haavika Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Haavika Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72895959
Sandmovegen 22 Kverva Fax: 72895960
7093 Tiller 7266 Kverva
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 983036449
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-418.18%
Egenkapital  
  
220.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 -31.000 62.000
Resultat: -114.000 -22.000 -162.000 -16.000 28.000
Egenkapital: 93.000 29.000 50.000 174.000 190.000
Regnskap for  Haavika Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 -31.000 62.000
Driftskostnader -100.000 -22.000 -162.000 15.000 -30.000
Driftsresultat -99.000 -22.000 -162.000 -16.000 32.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -16.000 0 0 0 -3.000
Finans -14.000 0 0 1.000 -3.000
Resultat før skatt -114.000 -22.000 -162.000 -16.000 28.000
Skattekostnad 23.000 2.000 37.000 1.000 -8.000
Årsresultat -90.000 -21.000 -125.000 -15.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 103.000 82.000 45.000 44.000
Sum omløpsmidler 6.255.000 571.000 429.000 457.000 493.000
Sum eiendeler 6.466.000 674.000 511.000 502.000 537.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 -271.000 -250.000 -126.000 -110.000
Sum egenkapital 93.000 29.000 50.000 174.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 2.925.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.448.000 645.000 461.000 328.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 6.466.000 674.000 511.000 502.000 538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 -31.000 90.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -28.000
Driftsinntekter 0 0 0 -31.000 62.000
Varekostnad -2.000 0 0 -9.000 -4.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -29.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -19.000 -162.000 24.000 -26.000
Driftskostnader -100.000 -22.000 -162.000 15.000 -30.000
Driftsresultat -99.000 -22.000 -162.000 -16.000 32.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -16.000 0 0 0 -3.000
Finans -14.000 0 0 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -21.000 -125.000 -15.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 84.000 82.000 45.000 44.000
Fast eiendom 138.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 150.000 19.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 103.000 82.000 45.000 44.000
Varebeholdning 5.839.000 505.000 375.000 375.000 375.000
Kundefordringer 0 0 0 24.000 49.000
Andre fordringer 0 12.000 34.000 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 54.000 20.000 58.000 61.000
Sum omløpsmidler 6.255.000 571.000 429.000 457.000 493.000
Sum eiendeler 6.466.000 674.000 511.000 502.000 537.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 -271.000 -250.000 -126.000 -110.000
Sum egenkapital 93.000 29.000 50.000 174.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.925.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.461.000 27.000 34.000 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 988.000 618.000 428.000 328.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 3.448.000 645.000 461.000 328.000 348.000
Sum gjeld og egenkapital 6.466.000 674.000 511.000 502.000 538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.807.000 -74.000 -32.000 129.000 145.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.9 0.9 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4
Soliditet 1.4 4.3 9.8 34.7 35.3
Resultatgrad 51.6 51.6
Rentedekningsgrad -6.2 10.7
Gjeldsgrad 68.5 22.2 9.2 1.9 1.8
Total kapitalrentabilitet -1.5 -3.3 -31.7 -3.0 5.9
Signatur
01.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex