Hartvig Gundersen Johan Peter Ebbell Og Johs G Heftyes Legat
Juridisk navn:  Hartvig Gundersen Johan Peter Ebbell Og Johs G Heftyes Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22340140
Postboks 1131 Blindern Co Unifor Fax: 22340149
0317 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 977123259
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/23/1965
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
670.91%
Resultat  
  
373.08%
Egenkapital  
  
19.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 628.000 -110.000 350.000 164.000 133.000
Resultat: 568.000 -208.000 334.000 149.000 119.000
Egenkapital: 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Regnskap for  Hartvig Gundersen Johan Peter Ebbell Og Johs G Heftyes Legat
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 628.000 -110.000 350.000 164.000 133.000
Driftskostnader -18.000 -18.000 -17.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat 611.000 -128.000 334.000 149.000 119.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -80.000 0 0 0
Finans -43.000 -80.000 0 0 0
Resultat før skatt 568.000 -208.000 334.000 149.000 119.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 568.000 -208.000 334.000 149.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Sum eiendeler 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Sum opptjent egenkapital 1.814.000 1.360.000 1.526.000 1.259.000 1.140.000
Sum egenkapital 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 2.869.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 628.000 -110.000 350.000 164.000 133.000
Driftsinntekter 628.000 -110.000 350.000 164.000 133.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.000 -13.000 -12.000 -10.000 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -18.000 -18.000 -17.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat 611.000 -128.000 334.000 149.000 119.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -80.000 0 0 0
Finans -43.000 -80.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 568.000 -208.000 334.000 149.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 3.360.000 2.764.000 2.994.000 2.730.000 2.578.000
Kasse, bank 78.000 105.000 83.000 13.000 15.000
Sum omløpsmidler 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Sum eiendeler 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Sum opptjent egenkapital 1.814.000 1.360.000 1.526.000 1.259.000 1.140.000
Sum egenkapital 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 2.869.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.437.000 2.870.000 3.077.000 2.743.000 2.594.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 97.3 116.4 95.4 90.9 89.5
Rentedekningsgrad 14.2 -1.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 17.8 -4.5 10.9 5.4 4.6
Signatur
06.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex