Hartvig Olsen AS
Juridisk navn:  Hartvig Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005910
Strømsbusletta 1 Strømsbusletta 1 Fax: 37005915
4847 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 951686611
Aksjekapital: 1.588.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 4/29/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.41%
Resultat  
  
8770%
Egenkapital  
  
-14.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 48.375.000 45.460.000 42.795.000 43.624.000 43.624.000
Resultat: 1.774.000 20.000 997.000 689.000 701.000
Egenkapital: 9.379.000 10.948.000 10.947.000 10.207.000 9.761.000
Regnskap for  Hartvig Olsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 48.375.000 45.460.000 42.795.000 43.624.000 43.624.000
Driftskostnader -46.888.000 -45.655.000 -41.937.000 -42.967.000 -42.892.000
Driftsresultat 1.487.000 -194.000 857.000 657.000 732.000
Finansinntekter 355.000 271.000 194.000 57.000 48.000
Finanskostnader -67.000 -56.000 -54.000 -25.000 -79.000
Finans 288.000 215.000 140.000 32.000 -31.000
Resultat før skatt 1.774.000 20.000 997.000 689.000 701.000
Skattekostnad -343.000 -19.000 -257.000 -243.000 -329.000
Årsresultat 1.431.000 1.000 740.000 446.000 373.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.957.000 6.118.000 5.756.000 5.974.000 5.982.000
Sum omløpsmidler 19.343.000 18.074.000 16.804.000 16.635.000 14.031.000
Sum eiendeler 27.300.000 24.192.000 22.560.000 22.609.000 20.013.000
Sum opptjent egenkapital 7.786.000 9.355.000 9.354.000 0 8.167.000
Sum egenkapital 9.379.000 10.948.000 10.947.000 10.207.000 9.761.000
Sum langsiktig gjeld 2.400.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.521.000 13.244.000 11.612.000 12.402.000 10.251.000
Sum gjeld og egenkapital 27.301.000 24.193.000 22.560.000 22.609.000 20.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.046.000 45.297.000 42.615.000 42.996.000 43.400.000
Andre inntekter 329.000 163.000 179.000 628.000 225.000
Driftsinntekter 48.375.000 45.460.000 42.795.000 43.624.000 43.624.000
Varekostnad -29.063.000 -28.037.000 -25.713.000 -26.314.000 -26.288.000
Lønninger -8.841.000 -8.570.000 -7.939.000 -7.931.000 -8.205.000
Avskrivning -209.000 -222.000 -189.000 -140.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.775.000 -8.826.000 -8.096.000 -8.582.000 -8.239.000
Driftskostnader -46.888.000 -45.655.000 -41.937.000 -42.967.000 -42.892.000
Driftsresultat 1.487.000 -194.000 857.000 657.000 732.000
Finansinntekter 355.000 271.000 194.000 57.000 48.000
Finanskostnader -67.000 -56.000 -54.000 -25.000 -79.000
Finans 288.000 215.000 140.000 32.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.431.000 1.000 740.000 446.000 373.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 766.000 1.110.000 1.129.000 1.386.000 1.629.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 161.000 201.000 272.000 65.000 13.000
Driftsløsøre 664.000 803.000 298.000 406.000 472.000
Sum varige driftsmidler 824.000 1.004.000 570.000 471.000 485.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.366.000 4.005.000 4.057.000 4.117.000 3.868.000
Sum anleggsmidler 7.957.000 6.118.000 5.756.000 5.974.000 5.982.000
Varebeholdning 13.122.000 12.872.000 11.660.000 11.315.000 10.480.000
Kundefordringer 185.000 564.000 865.000 366.000 752.000
Andre fordringer 622.000 735.000 637.000 348.000 860.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.415.000 3.903.000 3.641.000 4.606.000 1.939.000
Sum omløpsmidler 19.343.000 18.074.000 16.804.000 16.635.000 14.031.000
Sum eiendeler 27.300.000 24.192.000 22.560.000 22.609.000 20.013.000
Sum opptjent egenkapital 7.786.000 9.355.000 9.354.000 0 8.167.000
Sum egenkapital 9.379.000 10.948.000 10.947.000 10.207.000 9.761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 774.000 1.513.000 2.623.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.400.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.214.000 2.270.000 1.861.000 2.412.000 1.715.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.370.000 2.400.000 1.677.000 1.242.000 1.329.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.163.000 7.060.000 5.452.000 8.748.000 7.207.000
Sum kortsiktig gjeld 15.521.000 13.244.000 11.612.000 12.402.000 10.251.000
Sum gjeld og egenkapital 27.301.000 24.193.000 22.560.000 22.609.000 20.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.822.000 4.830.000 5.192.000 4.233.000 3.780.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Soliditet 34.4 45.3 48.5 45.1 48.8
Resultatgrad 3.1 -0.4 2 1.5 1.7
Rentedekningsgrad 22.2 -3.5 15.9 26.3 9.9
Gjeldsgrad 1.9 1.2 1.1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 0.3 4.7 3.2 3.9
Signatur
26.08.2011
SELSKAPETS STYRE HAR SIGNATUR.
Prokurister
26.08.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
JAN OLSEN
REIDUN LARSEN
HERMANN OLSEN
HARTVIG EMIL OLSEN
SVEIN EGIL OLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex