Havbrukspartner As
Juridisk navn:  Havbrukspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40402004
Grimstadvegen 115 Grimstadvegen 115 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 818865082
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
404.97%
Resultat  
  
398.25%
Egenkapital  
  
709.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.368.000 865.000
Resultat: 1.363.000 -457.000
Egenkapital: 987.000 -162.000
Regnskap for  Havbrukspartner As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.368.000 865.000
Driftskostnader -3.006.000 -1.318.000
Driftsresultat 1.362.000 -453.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 1.000 -4.000
Resultat før skatt 1.363.000 -457.000
Skattekostnad -213.000 0
Årsresultat 1.150.000 -457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.668.000 86.000
Sum eiendeler 1.679.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 -462.000
Sum egenkapital 987.000 -162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 692.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.368.000 865.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.368.000 865.000
Varekostnad -512.000 -147.000
Lønninger -1.641.000 -1.000.000
Avskrivning -8.000 -6.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -845.000 -165.000
Driftskostnader -3.006.000 -1.318.000
Driftsresultat 1.362.000 -453.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.150.000 -457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 11.000 19.000
Sum varige driftsmidler 11.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 26.000
Sum anleggsmidler 11.000 46.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 59.000 19.000
Andre fordringer 565.000 19.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.045.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.668.000 86.000
Sum eiendeler 1.679.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 -462.000
Sum egenkapital 987.000 -162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 49.000
Betalbar skatt 213.000 0
Skyldig offentlige avgifter 293.000 165.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 692.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 976.000 -208.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0.3
Likviditetsgrad 2 2.4 0.3
Soliditet 58.8 -122.7
Resultatgrad 31.2 -52.4
Rentedekningsgrad -113.3
Gjeldsgrad 0.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 81.2 -343.2
Signatur
20.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex