Hbl Salg As
Juridisk navn:  Hbl Salg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sirdalsveien 42 Sirdalsveien 42 Fax:
4376 Helleland 4376 Helleland
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 918128395
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lund Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.61%
Resultat  
  
-38.58%
Egenkapital  
  
29.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.674.000 3.721.000
Resultat: 312.000 508.000
Egenkapital: 1.050.000 809.000
Regnskap for  Hbl Salg As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.674.000 3.721.000
Driftskostnader -4.356.000 -3.208.000
Driftsresultat 318.000 513.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -5.000
Finans -6.000 -5.000
Resultat før skatt 312.000 508.000
Skattekostnad -70.000 -120.000
Årsresultat 241.000 389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 793.000 0
Sum omløpsmidler 2.211.000 1.302.000
Sum eiendeler 3.004.000 1.302.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 314.000
Sum egenkapital 1.050.000 809.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.925.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 3.004.000 1.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.674.000 3.721.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.674.000 3.721.000
Varekostnad -4.162.000 -3.100.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -26.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -108.000
Driftskostnader -4.356.000 -3.208.000
Driftsresultat 318.000 513.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -5.000
Finans -6.000 -5.000
Konsernbidrag 0 -70.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 241.000 389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 758.000 0
Sum varige driftsmidler 758.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0
Sum anleggsmidler 793.000 0
Varebeholdning 570.000 487.000
Kundefordringer 582.000 710.000
Andre fordringer 69.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 990.000 96.000
Sum omløpsmidler 2.211.000 1.302.000
Sum eiendeler 3.004.000 1.302.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 314.000
Sum egenkapital 1.050.000 809.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 92.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 0
Leverandørgjeld 624.000 248.000
Betalbar skatt 42.000 97.000
Skyldig offentlige avgifter 0 56.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.168.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.925.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 3.004.000 1.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 286.000 809.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.7
Soliditet 3 62.1
Resultatgrad 6.8 13.8
Rentedekningsgrad 45.4 102.6
Gjeldsgrad 1.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 10.6 39.4
Signatur
06.12.2016
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex