Helgeland Båtservice AS
Juridisk navn:  Helgeland Båtservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75092250
Onøyveien 16 Onøyveien 16 Fax: 75092251
8766 Lurøy 8766 Lurøy
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 984711921
Aksjekapital: 580.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/7/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.43%
Resultat  
  
-2041.48%
Egenkapital  
  
-74.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.833.000 17.885.000 15.813.000 12.547.000 9.142.000
Resultat: -2.621.000 135.000 -271.000 -38.000 -441.000
Egenkapital: 674.000 2.629.000 2.525.000 2.739.000 2.759.000
Regnskap for  Helgeland Båtservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.833.000 17.885.000 15.813.000 12.547.000 9.142.000
Driftskostnader -13.033.000 -17.526.000 -15.936.000 -12.440.000 -9.454.000
Driftsresultat -2.200.000 359.000 -123.000 106.000 -311.000
Finansinntekter 49.000 18.000 24.000 28.000 32.000
Finanskostnader -471.000 -242.000 -171.000 -172.000 -162.000
Finans -422.000 -224.000 -147.000 -144.000 -130.000
Resultat før skatt -2.621.000 135.000 -271.000 -38.000 -441.000
Skattekostnad 66.000 -31.000 56.000 18.000 118.000
Årsresultat -2.555.000 105.000 -214.000 -20.000 -324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.134.000 4.469.000 3.217.000 3.190.000 3.353.000
Sum omløpsmidler 4.502.000 5.483.000 5.269.000 3.817.000 4.095.000
Sum eiendeler 8.636.000 9.952.000 8.486.000 7.007.000 7.448.000
Sum opptjent egenkapital 0 829.000 725.000 939.000 959.000
Sum egenkapital 674.000 2.629.000 2.525.000 2.739.000 2.759.000
Sum langsiktig gjeld 3.722.000 3.671.000 1.692.000 2.189.000 2.626.000
Sum kortsiktig gjeld 4.240.000 3.651.000 4.270.000 2.079.000 2.063.000
Sum gjeld og egenkapital 8.636.000 9.951.000 8.487.000 7.007.000 7.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.639.000 17.389.000 15.432.000 12.343.000 9.000.000
Andre inntekter 195.000 496.000 381.000 204.000 143.000
Driftsinntekter 10.833.000 17.885.000 15.813.000 12.547.000 9.142.000
Varekostnad -4.226.000 -8.489.000 -6.988.000 -5.211.000 -3.247.000
Lønninger -5.296.000 -5.722.000 -5.000.000 -4.151.000 -3.602.000
Avskrivning -343.000 -331.000 -310.000 -332.000 -290.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.064.000 -3.254.000 -3.638.000 -2.746.000 -2.315.000
Driftskostnader -13.033.000 -17.526.000 -15.936.000 -12.440.000 -9.454.000
Driftsresultat -2.200.000 359.000 -123.000 106.000 -311.000
Finansinntekter 49.000 18.000 24.000 28.000 32.000
Finanskostnader -471.000 -242.000 -171.000 -172.000 -162.000
Finans -422.000 -224.000 -147.000 -144.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.555.000 105.000 -214.000 -20.000 -324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.385.000 1.385.000 0 0 0
Maskiner anlegg 2.253.000 2.509.000 2.566.000 2.432.000 2.042.000
Driftsløsøre 11.000 16.000 40.000 72.000 552.000
Sum varige driftsmidler 4.114.000 4.449.000 3.217.000 3.190.000 3.353.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.134.000 4.469.000 3.217.000 3.190.000 3.353.000
Varebeholdning 2.443.000 2.649.000 2.232.000 1.743.000 1.565.000
Kundefordringer 1.479.000 2.478.000 2.614.000 1.726.000 1.879.000
Andre fordringer 442.000 222.000 190.000 162.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 137.000 134.000 233.000 186.000 504.000
Sum omløpsmidler 4.502.000 5.483.000 5.269.000 3.817.000 4.095.000
Sum eiendeler 8.636.000 9.952.000 8.486.000 7.007.000 7.448.000
Sum opptjent egenkapital 0 829.000 725.000 939.000 959.000
Sum egenkapital 674.000 2.629.000 2.525.000 2.739.000 2.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 66.000 35.000 92.000 109.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.092.000 361.000 426.000 92.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 3.722.000 3.671.000 1.692.000 2.189.000 2.626.000
Leverandørgjeld 1.731.000 1.922.000 2.372.000 663.000 921.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 446.000 246.000 499.000 425.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 970.000 1.122.000 973.000 899.000 735.000
Sum kortsiktig gjeld 4.240.000 3.651.000 4.270.000 2.079.000 2.063.000
Sum gjeld og egenkapital 8.636.000 9.951.000 8.487.000 7.007.000 7.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 1.832.000 999.000 1.738.000 2.032.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.2 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.7 1.0 1.3
Soliditet 7.8 26.4 29.8 39.1 37.0
Resultatgrad -20.3 2 -0.8 0.8 -3.4
Rentedekningsgrad -4.7 1.5 -0.7 0.8 -1.7
Gjeldsgrad 11.8 2.8 2.4 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet -24.9 3.8 -1.2 1.9 -3.7
Signatur
01.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex