Helms Svandal As
Juridisk navn:  Helms Svandal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Konvallvegen 90 Konvallvegen 90 Fax:
4706 Vennesla 4706 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 918433759
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.05%
Resultat  
  
-4.14%
Egenkapital  
  
107.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.287.000 1.021.000
Resultat: 950.000 991.000
Egenkapital: 1.605.000 774.000
Regnskap for  Helms Svandal As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.287.000 1.021.000
Driftskostnader -787.000 -31.000
Driftsresultat 500.000 990.000
Finansinntekter 450.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 449.000 0
Resultat før skatt 950.000 991.000
Skattekostnad -118.000 -235.000
Årsresultat 831.000 756.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.923.000 1.558.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.019.000
Sum eiendeler 2.938.000 2.577.000
Sum opptjent egenkapital 1.575.000 744.000
Sum egenkapital 1.605.000 774.000
Sum langsiktig gjeld 1.110.000 1.567.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 2.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.287.000 1.021.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.287.000 1.021.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -698.000 -2.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -29.000
Driftskostnader -787.000 -31.000
Driftsresultat 500.000 990.000
Finansinntekter 450.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 449.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 831.000 756.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.923.000 1.558.000
Sum anleggsmidler 1.923.000 1.558.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 196.000 40.000
Andre fordringer 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 815.000 975.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.019.000
Sum eiendeler 2.938.000 2.577.000
Sum opptjent egenkapital 1.575.000 744.000
Sum egenkapital 1.605.000 774.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.110.000 1.567.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 118.000 235.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 2.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 792.000 782.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.3
Likviditetsgrad 2 4.6 4.3
Soliditet 54.6 3
Resultatgrad 38.9 9
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 32.3 38.4
Signatur
25.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex