Herbern Marine Consult As
Juridisk navn:  Herbern Marine Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22449995
Dorthes Vei 6A Dorthes Vei 6A Fax: 22831970
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 951758639
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/10/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 131.000 3.000 21.000 160.000
Resultat: -176.000 0 122.000 809.000 1.797.000
Egenkapital: 17.397.000 0 18.056.000 18.512.000 19.047.000
Regnskap for  Herbern Marine Consult As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 131.000 3.000 21.000 160.000
Driftskostnader -716.000 -1.018.000 -1.374.000 -1.239.000 -1.417.000
Driftsresultat -716.000 -887.000 -1.371.000 -1.218.000 -1.257.000
Finansinntekter 661.000 1.369.000 1.556.000 2.092.000 3.377.000
Finanskostnader -121.000 -288.000 -62.000 -66.000 -323.000
Finans 540.000 1.081.000 1.494.000 2.026.000 3.054.000
Resultat før skatt -176.000 0 122.000 809.000 1.797.000
Skattekostnad 169.000 0 422.000 356.000 576.000
Årsresultat -6.000 0 544.000 1.165.000 2.374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.582.000 0 20.392.000 21.487.000 21.988.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 0 1.223.000 2.128.000 4.024.000
Sum eiendeler 18.958.000 0 21.615.000 23.615.000 26.012.000
Sum opptjent egenkapital 16.897.000 0 17.556.000 18.012.000 18.547.000
Sum egenkapital 17.397.000 0 18.056.000 18.512.000 19.047.000
Sum langsiktig gjeld 1.253.000 1.567.000 2.048.000 2.677.000 3.489.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 1.368.000 1.510.000 2.426.000 3.476.000
Sum gjeld og egenkapital 18.958.000 2.935.000 21.614.000 23.615.000 26.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 131.000 3.000 21.000 160.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 131.000 3.000 21.000 160.000
Varekostnad 0 -88.000 -1.000 -12.000 -133.000
Lønninger -274.000 -442.000 -888.000 -772.000 -596.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -488.000 -485.000 -455.000 -688.000
Driftskostnader -716.000 -1.018.000 -1.374.000 -1.239.000 -1.417.000
Driftsresultat -716.000 -887.000 -1.371.000 -1.218.000 -1.257.000
Finansinntekter 661.000 1.369.000 1.556.000 2.092.000 3.377.000
Finanskostnader -121.000 -288.000 -62.000 -66.000 -323.000
Finans 540.000 1.081.000 1.494.000 2.026.000 3.054.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.700.000 -2.500.000
Årsresultat -6.000 0 544.000 1.165.000 2.374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.582.000 0 20.392.000 21.487.000 21.988.000
Sum anleggsmidler 17.582.000 0 20.392.000 21.487.000 21.988.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 13.000 22.000 17.000
Andre fordringer 1.004.000 0 1.000 706.000 1.461.000
Sum investeringer 73.000 0 302.000 4.000 4.000
Kasse, bank 298.000 0 907.000 1.396.000 2.543.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 0 1.223.000 2.128.000 4.024.000
Sum eiendeler 18.958.000 0 21.615.000 23.615.000 26.012.000
Sum opptjent egenkapital 16.897.000 0 17.556.000 18.012.000 18.547.000
Sum egenkapital 17.397.000 0 18.056.000 18.512.000 19.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.253.000 1.567.000 2.048.000 2.677.000 3.489.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.253.000 1.567.000 2.048.000 2.677.000 3.489.000
Leverandørgjeld 0 14.000 0 0 2.000
Betalbar skatt 144.000 195.000 207.000 456.000 687.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 24.000 91.000 25.000 76.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.700.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 139.000 135.000 212.000 245.000 212.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 1.368.000 1.510.000 2.426.000 3.476.000
Sum gjeld og egenkapital 18.958.000 2.935.000 21.614.000 23.615.000 26.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.068.000 -1.368.000 -287.000 -298.000 548.000
Likviditetsgrad 1 4.5 0 0.8 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 4.5 0 0.8 0.9 1.2
Soliditet 91.8 0 83.5 78.4 73.2
Resultatgrad -677.1 -785.6
Rentedekningsgrad -5.9 -3.1 -22.1 -18.5 6.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 16.4 0.9 3.7 8.2
Signatur
10.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex