Hippopotamus AS
Juridisk navn:  Hippopotamus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40287832
Port Arthur 9A Port Arthur 9A Fax: 22752318
7014 Trondheim 7014 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 938737975
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/27/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.89%
Resultat  
  
695.23%
Egenkapital  
  
147.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 257.000 279.000 304.000 180.000 323.000
Resultat: 54.298.000 6.828.000 15.456.000 2.735.000 7.141.000
Egenkapital: 67.525.000 27.244.000 28.416.000 18.166.000 17.831.000
Regnskap for  Hippopotamus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 257.000 279.000 304.000 180.000 323.000
Driftskostnader -929.000 -2.278.000 -3.010.000 -199.000 -1.686.000
Driftsresultat -673.000 -2.000.000 -2.706.000 -19.000 -1.363.000
Finansinntekter 55.080.000 8.911.000 18.259.000 2.831.000 8.575.000
Finanskostnader -110.000 -83.000 -97.000 -78.000 -71.000
Finans 54.970.000 8.828.000 18.162.000 2.753.000 8.504.000
Resultat før skatt 54.298.000 6.828.000 15.456.000 2.735.000 7.141.000
Skattekostnad -17.000 0 0 0 0
Årsresultat 54.281.000 6.828.000 15.456.000 2.735.000 7.141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.377.000 19.599.000 20.629.000 20.757.000 17.089.000
Sum omløpsmidler 58.064.000 10.400.000 10.651.000 244.000 2.845.000
Sum eiendeler 68.441.000 29.999.000 31.280.000 21.001.000 19.934.000
Sum opptjent egenkapital 67.495.000 27.214.000 28.386.000 18.136.000 17.801.000
Sum egenkapital 67.525.000 27.244.000 28.416.000 18.166.000 17.831.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 2.625.000 2.731.000 2.834.000 2.104.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 130.000 134.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 68.441.000 29.999.000 31.281.000 21.000.000 19.935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 323.000
Andre inntekter 257.000 279.000 304.000 180.000 0
Driftsinntekter 257.000 279.000 304.000 180.000 323.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -535.000 -314.000 0 0 0
Avskrivning -152.000 -152.000 -152.000 -152.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -242.000 -1.812.000 -2.858.000 -47.000 -1.653.000
Driftskostnader -929.000 -2.278.000 -3.010.000 -199.000 -1.686.000
Driftsresultat -673.000 -2.000.000 -2.706.000 -19.000 -1.363.000
Finansinntekter 55.080.000 8.911.000 18.259.000 2.831.000 8.575.000
Finanskostnader -110.000 -83.000 -97.000 -78.000 -71.000
Finans 54.970.000 8.828.000 18.162.000 2.753.000 8.504.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.281.000 6.828.000 15.456.000 2.735.000 7.141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 152.000 304.000 457.000 609.000 761.000
Fast eiendom 3.494.000 3.494.000 3.494.000 3.494.000 3.494.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.494.000 3.494.000 3.494.000 3.494.000 3.494.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.731.000 15.801.000 16.679.000 16.654.000 12.834.000
Sum anleggsmidler 10.377.000 19.599.000 20.629.000 20.757.000 17.089.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 20.000 247.000 180.000 0
Andre fordringer 0 4.835.000 4.935.000 8.000 2.000
Sum investeringer 0 5.521.000 5.318.000 0 0
Kasse, bank 58.045.000 23.000 152.000 55.000 2.843.000
Sum omløpsmidler 58.064.000 10.400.000 10.651.000 244.000 2.845.000
Sum eiendeler 68.441.000 29.999.000 31.280.000 21.001.000 19.934.000
Sum opptjent egenkapital 67.495.000 27.214.000 28.386.000 18.136.000 17.801.000
Sum egenkapital 67.525.000 27.244.000 28.416.000 18.166.000 17.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 2.625.000 2.731.000 2.834.000 2.104.000
Leverandørgjeld 0 0 27.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 14.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 856.000 116.000 107.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 856.000 130.000 134.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 68.441.000 29.999.000 31.281.000 21.000.000 19.935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.208.000 10.270.000 10.517.000 244.000 2.845.000
Likviditetsgrad 1 67.8 8 79.5
Likviditetsgrad 2 67.8 8 79.5 0.0 0.0
Soliditet 98.7 90.8 90.8 86.5 89.4
Resultatgrad -261.9 -716.8 -890.1 -10.6 -422.0
Rentedekningsgrad -6.1 -24.1 -27.9 36.1 101.6
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 79.5 2 49.7 13.4 36.2
Signatur
02.03.2020
SIGNATUR
JESSEN THOMAS JOHAN
Prokurister
07.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex