Hordaland Bandykrets
Juridisk navn:  Hordaland Bandykrets
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93660414
Ishockeyveien 1 Ishockeyveien 1 Fax:
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997371089
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/18/1996
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 212.000
Resultat: 42.000
Egenkapital: 507.000
Regnskap for  Hordaland Bandykrets
Resultat 2021
Driftsinntekter 212.000
Driftskostnader -170.000
Driftsresultat 42.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 42.000
Skattekostnad
Årsresultat 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 587.000
Sum eiendeler 587.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 507.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 80.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000
Andre inntekter 171.000
Driftsinntekter 212.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -170.000
Driftskostnader -170.000
Driftsresultat 42.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 38.000
Sum investeringer
Kasse, bank 549.000
Sum omløpsmidler 587.000
Sum eiendeler 587.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 80.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 507.000
Likviditetsgrad 1 7.3
Likviditetsgrad 2 7.3
Soliditet 86.4
Resultatgrad 19.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.2
Signatur
22.12.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2022
Styrets leder alene.
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex