Hrh Vape As
Juridisk navn:  Hrh Vape As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70153150
Føresvikvegen 2 Føresvikvegen 2 Fax:
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 913723384
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-111.11%
Egenkapital  
  
-44.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 719.000 146.000
Resultat: -19.000 -9.000 -10.000 -1.021.000
Egenkapital: 25.000 45.000 54.000 -621.000
Regnskap for  Hrh Vape As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 719.000 146.000
Driftskostnader -19.000 -9.000 -719.000 -1.167.000
Driftsresultat -19.000 -9.000 -1.000 -1.021.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -9.000 0
Finans 0 0 -9.000 0
Resultat før skatt -19.000 -9.000 -10.000 -1.021.000
Skattekostnad 0 0 185.000 0
Årsresultat -19.000 -9.000 175.000 -1.021.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 45.000 736.000 144.000
Sum eiendeler 25.000 45.000 736.000 144.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -355.000 -346.000 -1.021.000
Sum egenkapital 25.000 45.000 54.000 -621.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 683.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 45.000 737.000 144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 719.000 146.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 719.000 146.000
Varekostnad 0 0 -222.000 0
Lønninger 0 9.000 -240.000 -704.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -18.000 -257.000 -463.000
Driftskostnader -19.000 -9.000 -719.000 -1.167.000
Driftsresultat -19.000 -9.000 -1.000 -1.021.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -9.000 0
Finans 0 0 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -9.000 175.000 -1.021.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 78.000
Andre fordringer 26.000 10.000 702.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 34.000 34.000 13.000
Sum omløpsmidler 25.000 45.000 736.000 144.000
Sum eiendeler 25.000 45.000 736.000 144.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -355.000 -346.000 -1.021.000
Sum egenkapital 25.000 45.000 54.000 -621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 32.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 651.000 651.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 683.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 45.000 737.000 144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 45.000 53.000 -621.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 1.1 0.2
Soliditet 1 1 7.3 -431.3
Resultatgrad -0.1 -699.3
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0 0 12.6 -1.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 -709.0
Signatur
02.08.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex