Hugo Ellingsen Holding AS
Juridisk navn:  Hugo Ellingsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77679900
Postboks 1115 Storgata 25 Fax:
9261 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 992080906
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-220%
Egenkapital  
  
-2.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -48.000 -15.000 -27.000 -20.000 -95.000
Egenkapital: 1.848.000 1.896.000 1.911.000 1.938.000 3.227.000
Regnskap for  Hugo Ellingsen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -47.000 -15.000 -27.000 -29.000 -15.000
Driftsresultat -47.000 -15.000 -27.000 -29.000 -15.000
Finansinntekter 3.000 4.000 0 10.000 21.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 0 0 -100.000
Finans -2.000 0 0 10.000 -79.000
Resultat før skatt -48.000 -15.000 -27.000 -20.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -15.000 -27.000 -20.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.603.000 2.637.000 2.659.000 2.874.000 3.071.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 5.000 169.000
Sum eiendeler 2.603.000 2.637.000 2.659.000 2.879.000 3.240.000
Sum opptjent egenkapital 1.348.000 1.396.000 1.411.000 1.438.000 2.727.000
Sum egenkapital 1.848.000 1.896.000 1.911.000 1.938.000 3.227.000
Sum langsiktig gjeld 142.000 123.000 101.000 72.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 617.000 647.000 868.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.604.000 2.636.000 2.659.000 2.878.000 3.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -15.000 -27.000 -29.000 -15.000
Driftskostnader -47.000 -15.000 -27.000 -29.000 -15.000
Driftsresultat -47.000 -15.000 -27.000 -29.000 -15.000
Finansinntekter 3.000 4.000 0 10.000 21.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 0 0 -100.000
Finans -2.000 0 0 10.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat -48.000 -15.000 -27.000 -20.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.171.000 1.171.000 1.171.000 1.171.000 1.171.000
Maskiner anlegg 0 0 0 74.000 74.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.171.000 1.171.000 1.171.000 1.246.000 1.246.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.432.000 1.466.000 1.488.000 1.628.000 1.825.000
Sum anleggsmidler 2.603.000 2.637.000 2.659.000 2.874.000 3.071.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 5.000 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 5.000 169.000
Sum eiendeler 2.603.000 2.637.000 2.659.000 2.879.000 3.240.000
Sum opptjent egenkapital 1.348.000 1.396.000 1.411.000 1.438.000 2.727.000
Sum egenkapital 1.848.000 1.896.000 1.911.000 1.938.000 3.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 142.000 123.000 101.000 72.000 13.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 614.000 617.000 647.000 468.000 0
Sum kortsiktig gjeld 614.000 617.000 647.000 868.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.604.000 2.636.000 2.659.000 2.878.000 3.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -614.000 -617.000 -647.000 -863.000 169.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 7 71.9 71.9 67.3 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -9.4 -3.8 0.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.7 -0.4 -0.7 0.2
Signatur
08.02.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex