Hundehjørnet As
Juridisk navn:  Hundehjørnet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helgesens gate 38A Helgesens gate 38A Fax:
0553 Oslo 553 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921139039
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/12/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: J & T Partner As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 817.000
Resultat: 187.000
Egenkapital: 174.000
Regnskap for  Hundehjørnet As
Resultat 2018
Driftsinntekter 817.000
Driftskostnader -630.000
Driftsresultat 187.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 187.000
Skattekostnad -43.000
Årsresultat 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000
Sum omløpsmidler 336.000
Sum eiendeler 416.000
Sum opptjent egenkapital 144.000
Sum egenkapital 174.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 242.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 817.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 817.000
Varekostnad -338.000
Lønninger -69.000
Avskrivning -20.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -203.000
Driftskostnader -630.000
Driftsresultat 187.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 80.000
Sum Immatrielle midler 80.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 80.000
Varebeholdning 222.000
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 102.000
Sum omløpsmidler 336.000
Sum eiendeler 416.000
Sum opptjent egenkapital 144.000
Sum egenkapital 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -6.000
Betalbar skatt 43.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet 41.8
Resultatgrad 22.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4
Total kapitalrentabilitet 4
Signatur
13.07.2018
Prokurister
13.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex