Hurum & Røyken Taxi As
Juridisk navn:  Hurum & Røyken Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02850
Spikkestadveien 86 Spikkestadveien 147 D Fax: 31286302
3440 Røyken 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 981348125
Aksjekapital: 168.150 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 12/1/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.83%
Resultat  
  
-724.85%
Egenkapital  
  
-22.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.736.000 30.842.000 33.061.000 34.479.000 28.297.000
Resultat: -1.361.000 -165.000 1.613.000 3.530.000 1.274.000
Egenkapital: 3.578.000 4.645.000 5.054.000 5.306.000 4.384.000
Regnskap for  Hurum & Røyken Taxi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.736.000 30.842.000 33.061.000 34.479.000 28.297.000
Driftskostnader -29.960.000 -30.975.000 -31.406.000 -30.840.000 -26.930.000
Driftsresultat -1.225.000 -133.000 1.655.000 3.638.000 1.368.000
Finansinntekter 8.000 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -145.000 -32.000 -44.000 -108.000 -94.000
Finans -137.000 -31.000 -42.000 -107.000 -94.000
Resultat før skatt -1.361.000 -165.000 1.613.000 3.530.000 1.274.000
Skattekostnad 294.000 36.000 -406.000 -954.000 -344.000
Årsresultat -1.067.000 -129.000 1.208.000 2.576.000 930.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.708.000 959.000 1.019.000 1.056.000 1.181.000
Sum omløpsmidler 3.946.000 6.385.000 8.006.000 9.112.000 8.380.000
Sum eiendeler 6.654.000 7.344.000 9.025.000 10.168.000 9.561.000
Sum opptjent egenkapital 1.129.000 2.927.000 3.056.000 2.848.000 1.893.000
Sum egenkapital 3.578.000 4.645.000 5.054.000 5.306.000 4.384.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.075.000 2.698.000 3.971.000 4.861.000 5.176.000
Sum gjeld og egenkapital 6.653.000 7.343.000 9.025.000 10.167.000 9.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.518.000 30.681.000 33.061.000 34.479.000 28.255.000
Andre inntekter 218.000 161.000 0 0 43.000
Driftsinntekter 28.736.000 30.842.000 33.061.000 34.479.000 28.297.000
Varekostnad -22.527.000 -23.592.000 -24.754.000 -24.352.000 -20.788.000
Lønninger -3.800.000 -3.790.000 -4.022.000 -3.534.000 -3.256.000
Avskrivning -77.000 -97.000 -132.000 -140.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.556.000 -3.496.000 -2.498.000 -2.814.000 -2.660.000
Driftskostnader -29.960.000 -30.975.000 -31.406.000 -30.840.000 -26.930.000
Driftsresultat -1.225.000 -133.000 1.655.000 3.638.000 1.368.000
Finansinntekter 8.000 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -145.000 -32.000 -44.000 -108.000 -94.000
Finans -137.000 -31.000 -42.000 -107.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.067.000 -129.000 1.208.000 2.576.000 930.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 344.000 49.000 13.000 14.000 15.000
Fast eiendom 2.000 3.000 0 0 0
Maskiner anlegg 33.000 10.000 0 0 0
Driftsløsøre 199.000 267.000 376.000 412.000 536.000
Sum varige driftsmidler 234.000 279.000 376.000 412.000 536.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.130.000 630.000 630.000 630.000 630.000
Sum anleggsmidler 2.708.000 959.000 1.019.000 1.056.000 1.181.000
Varebeholdning 57.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.802.000 3.623.000 5.758.000 6.252.000 4.319.000
Andre fordringer 5.000 17.000 2.201.000 2.237.000 3.690.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 196.000 48.000 622.000 371.000
Sum omløpsmidler 3.946.000 6.385.000 8.006.000 9.112.000 8.380.000
Sum eiendeler 6.654.000 7.344.000 9.025.000 10.168.000 9.561.000
Sum opptjent egenkapital 1.129.000 2.927.000 3.056.000 2.848.000 1.893.000
Sum egenkapital 3.578.000 4.645.000 5.054.000 5.306.000 4.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 369.000 353.000 0 0 1.527.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.894.000 1.751.000 2.408.000 3.029.000 2.322.000
Betalbar skatt 0 0 405.000 953.000 359.000
Skyldig offentlige avgifter 468.000 475.000 778.000 556.000 540.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 344.000 119.000 380.000 324.000 428.000
Sum kortsiktig gjeld 3.075.000 2.698.000 3.971.000 4.861.000 5.176.000
Sum gjeld og egenkapital 6.653.000 7.343.000 9.025.000 10.167.000 9.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 871.000 3.687.000 4.035.000 4.251.000 3.204.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.4 2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 2.4 2 1.9 1.7
Soliditet 53.8 63.3 5 52.2 45.9
Resultatgrad -4.3 -0.4 5 10.6 4.8
Rentedekningsgrad -8.4 -4.2 37.6 33.7 14.6
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.8 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -18.3 -1.8 18.4 35.8 14.3
Signatur
28.01.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex