Idrettsrådet I Bergen
Juridisk navn:  Idrettsrådet I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55595845
Postboks 6143 Idrettsveien 47 Fax: 55595847
5892 Bergen 5063 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971348593
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/19/1973
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 882.000
Resultat: 20.000
Egenkapital: 420.000
Regnskap for  Idrettsrådet I Bergen
Resultat 2002
Driftsinntekter 882.000
Driftskostnader -894.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 33.000
Finanskostnader -1.000
Finans 32.000
Resultat før skatt 20.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 542.000
Sum eiendeler 542.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 420.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 882.000
Varekostnad 0
Lønninger -635.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -259.000
Driftskostnader -894.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 33.000
Finanskostnader -1.000
Finans 32.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 70.000
Sum investeringer
Kasse, bank 471.000
Sum omløpsmidler 542.000
Sum eiendeler 542.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 420.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 420.000
Likviditetsgrad 1 4.4
Likviditetsgrad 2 4.5
Soliditet 77.5
Resultatgrad -1.4
Rentedekningsgrad 21.0
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.9
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex