Idrettsrådet I Kristiansand S
Juridisk navn:  Idrettsrådet I Kristiansand S
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38027339
Postboks 451 Henrik Wergelands Gate 4 Fax: 38020598
4664 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 841357442
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/12/1982
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 295.000
Resultat: -462.000
Egenkapital: 2.998.000
Regnskap for  Idrettsrådet I Kristiansand S
Resultat 2008
Driftsinntekter 295.000
Driftskostnader -974.000
Driftsresultat -679.000
Finansinntekter 217.000
Finanskostnader 0
Finans 217.000
Resultat før skatt -462.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 3.573.000
Sum eiendeler 3.573.000
Sum opptjent egenkapital 2.998.000
Sum egenkapital 2.998.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 575.000
Sum gjeld og egenkapital 3.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 295.000
Driftsinntekter 295.000
Varekostnad 0
Lønninger -663.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -311.000
Driftskostnader -974.000
Driftsresultat -679.000
Finansinntekter 217.000
Finanskostnader 0
Finans 217.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 89.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.483.000
Sum omløpsmidler 3.573.000
Sum eiendeler 3.573.000
Sum opptjent egenkapital 2.998.000
Sum egenkapital 2.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 7.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 534.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000
Sum gjeld og egenkapital 3.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.998.000
Likviditetsgrad 1 6.2
Likviditetsgrad 2 6.3
Soliditet 83.9
Resultatgrad -230.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet -12.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex