Improfolk Sa
Juridisk navn:  Improfolk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93289639
C/O Ingun Ø Bjøntegaard Urli C/O Ingun Ø Bjøntegaard Urli Fax:
2478 Hanestad 2478 Hanestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 999608507
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/2013 1
Foretakstype: SA
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.73%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013
Omsetning: 64.000 275.000 369.000
Resultat: 0 -22.000 23.000
Egenkapital: 3.000 3.000 25.000
Regnskap for  Improfolk Sa
Resultat 2015 2014 2013
Driftsinntekter 64.000 275.000 369.000
Driftskostnader -64.000 -297.000 -346.000
Driftsresultat 0 -22.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 -22.000 23.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 -22.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 32.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.000 23.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 107.000 105.000
Andre inntekter 64.000 168.000 264.000
Driftsinntekter 64.000 275.000 369.000
Varekostnad -8.000 -196.000 -211.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -101.000 -135.000
Driftskostnader -64.000 -297.000 -346.000
Driftsresultat 0 -22.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -22.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 25.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 7.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 32.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.000 23.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 3.000 25.000
Likviditetsgrad 1 4.6
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 4.6
Soliditet 100.0 100.0 78.1
Resultatgrad 0.0 -8.0 6.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.0 -733.3 71.9
Signatur
01.03.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
LARS ERIK BJØNTEGAARD
Prokurister
01.03.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
LARS ERIK BJØNTEGAARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex