Indelo
Juridisk navn:  Indelo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lillebø Lillebø Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 989467069
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/3/2006 1
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2006
Omsetning: 22.000 0
Resultat: 3.000 0
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Indelo
Resultat 2008 2006
Driftsinntekter 22.000 0
Driftskostnader -19.000 0
Driftsresultat 3.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 3.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 22.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -19.000 0
Driftskostnader -19.000 0
Driftsresultat 3.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet
Resultatgrad 13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex