Industrikjemikalier Oslo AS
Juridisk navn:  Industrikjemikalier Oslo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21918232
Råstadbakka 97 Råstadbakka 97 Fax: 22216223
2730 Lunner 2730 Lunner
Fylke: Kommune:
Oppland Lunner
Org.nr: 850747962
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Tom Lie Statsautorisert Revisor
Regnskapsfører: Økonomiavdelingen Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
22.86%
Egenkapital  
  
-81.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.000 -35.000 10.000 -133.000 -132.000
Egenkapital: 302.000 1.629.000 1.664.000 1.654.000 1.787.000
Regnskap for  Industrikjemikalier Oslo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -29.000 -36.000 -40.000 -78.000
Driftsresultat -26.000 -29.000 -36.000 -40.000 -78.000
Finansinntekter 44.000 1.000 232.000 -72.000 -29.000
Finanskostnader -45.000 -8.000 -186.000 -21.000 -25.000
Finans -1.000 -7.000 46.000 -93.000 -54.000
Resultat før skatt -27.000 -35.000 10.000 -133.000 -132.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -35.000 10.000 -133.000 -132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.793.000 3.792.000 3.732.000 3.804.000
Sum eiendeler 1.794.000 1.793.000 3.792.000 3.732.000 3.804.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.329.000 1.364.000 1.354.000 1.487.000
Sum egenkapital 302.000 1.629.000 1.664.000 1.654.000 1.787.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 164.000 2.128.000 2.078.000 2.017.000
Sum gjeld og egenkapital 1.794.000 1.793.000 3.792.000 3.732.000 3.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -29.000 -36.000 -40.000 -78.000
Driftskostnader -26.000 -29.000 -36.000 -40.000 -78.000
Driftsresultat -26.000 -29.000 -36.000 -40.000 -78.000
Finansinntekter 44.000 1.000 232.000 -72.000 -29.000
Finanskostnader -45.000 -8.000 -186.000 -21.000 -25.000
Finans -1.000 -7.000 46.000 -93.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -35.000 10.000 -133.000 -132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 301.000
Kasse, bank 1.794.000 1.793.000 3.792.000 3.732.000 3.503.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.793.000 3.792.000 3.732.000 3.804.000
Sum eiendeler 1.794.000 1.793.000 3.792.000 3.732.000 3.804.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.329.000 1.364.000 1.354.000 1.487.000
Sum egenkapital 302.000 1.629.000 1.664.000 1.654.000 1.787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 164.000 2.125.000 2.078.000 2.017.000
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 164.000 2.128.000 2.078.000 2.017.000
Sum gjeld og egenkapital 1.794.000 1.793.000 3.792.000 3.732.000 3.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 1.629.000 1.664.000 1.654.000 1.787.000
Likviditetsgrad 1 1.2 10.9 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 10.9 1.8 1.8 1.9
Soliditet 16.8 90.9 43.9 44.3 47.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -3.6 -0.2 -5.3 -4.3
Gjeldsgrad 4.9 0.1 1.3 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 1 -1.6 5.2 -3.0 -2.8
Signatur
18.11.2010
STYRET TEGNER SELSKAPETS FIRMA.
Prokurister
18.11.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
STEIN JOHANNESSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex